Utslipp av legemidler fra oppdrettsanlegg må rapporteres på en tilfredsstillende måte. Dette er ett av Norges Fiskarlags innspill til forslag til endringer i akvakulturregelverket. Dette er også noe de har etterlyst flere ganger, senest i februar.

Før jul foreslo Fiskeridirektoratet endringer i regelverket, og det er disse som var på høring med uttalelsesfrist i april.

Fiskarlaget mener at et forslag om å endre regelverket for bruk og utslipp av legemidler mot lakselus, vil påvirke fiskerinæringa mest «ved at det igjen skal kunne slippes ut slike legemidler i særlig sårbare områder som rekefelt og gytefelt».

Fiskarlaget skriver at de ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke minst med oppdrettsnæringa. Vi er særlig opptatt av å ivareta viktige gyte-, oppvekst- og fiskeområder. Disse «naturgitte» områdene kan vanskelig flyttes, og må derfor ivaretas gjennom god kystsoneplanlegging, balanserte lokalitetsklareringsprosesser og ikke minst forsvarlig bruk og utslipp av legemidler mot lakselus.

De etterlyser også at risikorapporter inkluderer forskningsresultater fra andre enn Havforskningsinstituttet.