Naturvernforbundet er glad for at ESA vil undersøke dette.

– Dette er et alvorlig signal til den norske regjeringen så vel som til investorer i gruveselskapene da dette kan bli en milepæl for miljøet, sier Anne-Line Thingnes Førsund, fylkesleder i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane.

Hun mener utfallet blir veldig viktig for hva som skjer videre i Førdefjorden.

– Det skal en del til for at ESA tar opp en slik sak, og at de gjør det, gir i seg selv noen signaler, sier hun.

Ber om hjelp

ESA oppfordrer folk til å melde fra om virkningene av gruveavfall på norske vannforekomster.

ESA

EØS-tilsynet ESAs indre markedsavdeling undersøker effekten av gruveavfall (undervannsdeponering av avgangsmasser) på norske fjorder og vassdrag.

Undersøkelsen gjøres i sammenheng med vannrammedirektivet (WFD) 2000/60/EC og ble lansert etter at ESA ble gjort oppmerksom på en rekke bekymringer knyttet til deponering av gruveavfall og kjemikalier i norske fjorder.

I 2016 bestemte Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) at de trengte mer kunnskap om titandioksid. Stoffet hadde vært regnet som trygt, men størrelsen på titandioksid-partiklene kan ha andre egenskaper enn det som har vært undersøkt tidligere.

Konklusjonen ble at titandioksid ikke er trygt å få i seg.

Kilde: ESA

Miljøorganisasjonene har klaget til ESA fordi de mener utslippstillatelsene i Førdefjorden og Repparfjorden er brudd både på vanndirektivet og på mineralavfallsdirektivet.

– Gruveselskapet har ikke levert en plan for å bruke best tilgjengelig teknologi for å minimere avfallet mest mulig, slik direktivet påbyr, sier Thingnes Førsund.

ESAs foreløpige konklusjon i klagesaken om brudd på mineraldirektivet, er at de planlagte sakene om gruvedumping er brudd med mineralavfallsdirektivet.

Natur og Ungdom driver aksjonstrening ved Førdefjorden. De ønsker å vise motstanden mot at Nordic Mining får dumpe gruveavfall i fjorden. Foto: Jørgen Næss Karlsen

Appellerer til Vestre

Sunnfjord kommune ga nylig gruveselskapet Nordic Mining oppstartstillatelse. Nøringsministeren har ennå ikke avgjort klager på driftstillatelsen, blant annet fra Naturvernforbundet.

Thingnes Førsund mener næringsminister Jan Christian Vestre bør si nei til driftskonsesjon allerede nå, eller eventuelt avvente til ESA har konkludert.

– Det beste er selvfølgelig hvis regjeringen ordner opp og imøtekommer klagen før ESA konkluderer. Alternativet kan være at ESA vil formulere et krav til regjeringen som hindrer gruvedumping i norske fjorder, sier Thingnes Førsund.

Fiskeribladet har spurt næringsminister Jan Christian Vestre spørsmål om departementet vil vente til ESA har konkludert med å avgjøre resultatet av klagen, og hva tidsrammen er for når klagesaken er ferdigbehandlet.

Senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Nermark, svarer følgende på epost:

– Nærings- og fiskeridepartementet behandler en klage på Direktoratet for mineralforvaltning sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon til Nordic Mining. Saken blir vurdert etter minerallovens bestemmelser. Saken er under behandling i departementet, og vi kan derfor ikke gå nærmere inn i detaljene i saken.

Titandioksid blir forbudt

Nordic Mining har fått konsesjon for å utvinne rutil i Engebøfjellet. Rutil inneholder titandioksid som blant annet benyttes som fargepigment. Det er dette stoffet Nordic Mining vil utvinne.

Thingnes Førsund viser til at fra og med i år er det forbud i EU og EØS-landene mot å bruke titandioksid i mat og fødevarer.

– Dette stoffet er forbudt i EU fordi det kan være kreftframkallende og gentoksisk. Det vil si at det er giftig for genene våre. Når titandioksid som går ut sammen med restmassene i fjorden, vil de løse seg opp og kunne gå inn i fisk og sjømat, og deretter havne på matfatet vårt, sier Thingnes Førsund.

Attraktivt produkt

Driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal i Nordic Mining, har tidligere sagt til Fiskeribladet at han blir veldig overrasket dersom Vestre ikke avviser klagen på driftskonsesjon.

På spørsmål om hva han synes om at ESA vil undersøke om gruvedumping er i strid med vanndirektivet, svarer han at det er positivt at ESA velger å sette seg godt inn i den norske praksisen for sjødeponi.

Driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal i Nordic Mining. Foto: Nordic Mining

– Det er mye kunnskap og erfaringer i norske bedrifter og forskningsmiljøer som vil gjøres tilgjengelig for ESA. Dette vil nok gi svar på mange av bekymringene som er fremmet til ESA fra ulike aktører, svarer Angedal i en epost.

– Dere skal utvinne titandioksid av rutilen i Engbøfjellet. Fra i år er det forbudt i EU å bruke dette stoffet i mat og fødevarer. Har dere merket dette forbudet på investorenes interesse?

– Rutilen som vi vil produsere har en svært høy renhet. Det er også et attraktivt produkt, spesielt med tanke på uvanlig lave mengder med radioaktive element. Det er på bakgrunnsnivå i forhold til det som er i naturen. I andre mineraluttak for rutil er disse elementene betydelig høyere. Vi har allerede gjort avtaler for all produksjon de første fem årene av drifta og ser for vår del ingen påvirkning av dette forbudet, svarer Angedal.

God interesse

Han svarer videre at Nordic Mining opplever at det er god interesse for selskapet og prosjektet fra nasjonale og internasjonale investorer.

– Lokale investorer har nylig investert over 130 millioner kroner til første fase av prosjektet og selskapet regner med å komme i havn med finansieringen i løpet av første halvår. Vi har nylig fått tillatelse av kommunen til å starte med grunnarbeid, som i første omgang vil være forberedende arbeid og mye opprydding av aktivitet fra 1990-tallet, skriver Angedal i en epost.

Trener på sivil ulydighet

34 ungdommer fra Natur og Ungdom bor i et hus på Engebø som skal rives for å gi plass til gruvevirksomheten.

– Her trener vi på sivil ulydighet, er med de lokale ut i det planlagte deponiområdet og fanger fisk og krabber, og bruker tid på å vedlikeholde huset for å vise at vi har planer om at huset skal stå i lang tid, sier Mari Qviller, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Aktivister fra Natur og Ungdom på fisketur for å se hva Førdefjorden har å by på. Foto: Jørgen Næss Karlsen

Aktivistene er fra hele Norge. Quiller sier mange føler tilknytning til saken fordi liknende deponier har skjedd i deres egen fjord og gjort fisken uspiselig. Andre har kommet hele veien for demonstrere for en fjord de aldri har sett.

– Dette gjør vi fordi vi ikke kan tåle at en av Norges reneste og mangfoldige fjorder blir en søppelplass. Ved å holde til i et hus på Engbø, som er planlagt å rives, vil vi vise at motstanden mot prosjektet er stor, og bli godt kjent med fjorden og fjordfolket som lever av den, sier Qviller.