Denne kronikken var først publisert i Fredriksstad Blad.

Fiskeridirektoratet gjennomfører for tiden en høringsrunde om vern av hummeren i Oslofjorden. Fylkesrådet i Viken er skuffet over at direktoratet er altfor defensive i sitt forslag om fredningsområder.

I dag er det to bevaringsområder for hummer i Viken, ett på Kvernskjær på Hvaler og ett ved Nesoddtangen. Det som er spennende, er at Havforskningsinstituttet har kunnet slå fast at bestanden har blitt betydelig styrket innenfor disse relativt små fredningsområdene. Dessuten har man sett en markant økning i størrelsen på hummeren. Det er viktig at hummerindividene får anledning til å vokse seg store.

Det bidrar nemlig også til raskere bestandsøkning. Disse to bevaringsområdene har vært såkalte eksperimentelle bevaringsområder, og de har vært små. De gode resultatene tilsier at vi er på riktig kurs.

I 2019 anbefalte Østfold fylkeskommune, på Fiskeridirektoratets oppfordring, at det opprettes fire bevaringsområder for hummer i tidligere Østfold.

Disse områdene var:

  • Kvernskjær i Hvaler på om lag 4,5 km2 (utviding av dagens område)
  • Heia i Hvaler på om lag 7,1 km2
  • Rauerfjorden i Fredrikstad på om lag 8,4 km2
  • Mossesundet i Moss på om lag 6.9 kilometer

Disse forslagene er helt i tråd med nettopp intensjonen bak høringen: Nemlig å få et langsiktig og omfattende vern av en bestand som det har blitt betydelig mindre av de siste tiårene. Det er også i tråd med faglige råd fra blant annet Havforskningsinstituttet og Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i Viken fylkeskommune Foto: Tom-Erik Jensen

Derfor var overraskelsen og skuffelsen også stor da vi fikk se Fiskeridirektoratets eget forslag. Her foreslås det å snevre inn på flere av nye områdene, som ble spilt inn av Østfold fylkeskommune. I et alternativ foreslår til og med direktoratet at det bare opprettes to fredningsområder. Fiskeridirektoratet begrunner innsnevringene blant annet med at en da unngår å frede arealer hvor det er fiskeriinteresser.

Det er vanskelig å tenke seg viktige yngle- og oppvekstområder for hummer hvor det ikke er fiskeriinteresser. Men å utelukkende basere seg på kortsiktige fiskeriinteresser, løser ikke utfordringene vi skal løse. Fiskeridirektoratet baserer sine forslag på egne møter med Norges Fiskarlag, etter at kommunene og fylkeskommunen har hatt møter med både Fiskarlaget men også andre berørte interesser, og gjort helhetlige vurderinger og politiske prosesser. Vi mener prosessen har vært uryddig, og at direktoratets forslag overkjører grundig lokal involvering.

Hummerfredningen må ses i et langsiktig perspektiv. Selv om fredningsområder vil legge noen begrensninger på hvor fisket kan foregå, vil det på sikt styrke fiskerinæringen vår å sikre bestandene. Fylkesrådet i Viken ønsker en levende fiskerinæring i fjorden vår. Derfor må vi samarbeide om nødvendige tiltak nå. Ikke bare hummeren, men også torsk og andre fiskeslag er sterkt truet i Oslofjorden. Vårt forslag er at det i fredningsområdene kun blir tillatt å fiske med håndsnøre, fiskestang, jukse og dorg – altså krokredskaper. Vårt råd til Fiskeridirektoratet er at vi heller bør diskutere med yrkesfiskerne om enkelte fangstmetoder kan tillates, hvis det betyr at vi kan beholde fredningsområdene for hummer. Dette er særlig aktuelt på Heia utenfor Hvaler.

Fylkesrådet i Viken står fast på de opprinnelige forslagene fra Østfold fylkeskommune. Vi støtter også Vestby kommune som foreslår å frede et område på rundt 2 kvadratkilometer ved Sonsbukta.

Vi ønsker alle å sikre artsmangfoldet og bestandene i fjorden vår. Både næringsliv og verneinteresser er helt enige om det langsiktige målet, nemlig å styrke livet i fjorden og overlate en sunn fjord til neste generasjon. Fredningene vil medføre større mulighet for at hummerbestandene i Oslofjorden kan gjenoppbygges og bevares. Derfor mener fylkesrådet i Viken at dette er et nødvendig virkemiddel nå.

Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune