Som Vestvågøy Fiskarlag tidligere har frontet har dagens vedtatte kvotemelding som konsekvens at alle deltakeradganger over 21 meter og deltakeradganger under 21 meter som i dag ligger på fartøy over 21 meter vil i fremtiden kunne havne på fartøy over 50 meter. Disse fartøyene er i størrelse og effektivitet å regne som havfiskefartøy. I verste fall kan disse fartøyene uten egen tillatelse fryse sine fangster og selge de ut av landet for videre produksjon (20 + 20 = 40 prosent av kystflåtens kvotegrunnlag)

Denne utviklingen har vi tidligere advart mot og vi gjør det på nytt. Det er ikke utredet hva konsekvensene av en slik utvikling vil føre til. VVF viser her spesielt til deltakerloven, havresurslåven og fiskesalgslagslovens sterke føringer mot lokal verdiskaping og bosetning i kystsamfunnene.

§ 1.Deltakerlovens formål:

  • å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser,
  • å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og
  • å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode.

Fiskesalgslagsloven og § 1.Havressurslovens formål:

  • Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.
  • § 1.Fiskesalgslagslovens formål er å medverke til ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av viltlevande marine ressursar ved å leggje til rette for gode rammer for førstehandsomsetning og ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.

Usikkerheten rundt gjennomføringen av den vedtatte kvotemeldinga begrenser også muligheten for å gi et klart høringssvar. Det er usikkerhet fra vår side om denne rapportens forslag er tenkt gjennomført etter at vedtatt kvotemelding er gjennomført eller om forslagene er tenkt som en delvis erstatning til dagens kvotemeldingsvedtak.

Generelt mener VVF at fremtidens fiskefartøy må utvikles med tanke på bærekraft, miljø, HMS for fiskerne og verdiskaping som beskrevet i Havresursloven, Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven.

Vestvågøy Fiskarlag mener at det over tid har vært for stor fokus på avkastning på investert kapital på bekostning av lokal og nasjonal verdiskaping fra våre felles nasjonale fiskeressurser.

Rapporten beskriver endinger for flåten under 21 meter men VVF mener at det også er behov for å begrense muligheten til flyttingen av alle deltakeradganger over 21 meter opp på fartøy i havfiske størrelse. Dette er fartøy som i størrelse sidestilles med fartøyene i konvensjonell havfiskeflåte, ringnotflåten og deler av trålflåten.

For å sikre at vi beholder en kystflåte som vi kjenne den i dag, bør vi gjeninnføre en 28 meters grensen. Dette for å hindre at alle rettigheter over 21 meter kan havne på de aller største kystfartøyene. Vi er redde for at dette vil skje hvis myndighetene ikke regulerer utviklingen aktivt med tanke på å beholde en kystflåte som vi kjenner den i dag. Dette mener vi er viktig for å verne om kystflåtens viktighet for bosetting og verdiskaping på kysten.

I utviklingen av kystflåten må vi blant annet ta hensyn til skjerpede miljøkrav, tilby moderne og sikre fiskebåter og muligheten til å kunne levere fisk av høy kvalitet for å øke verdiskapingen av de Norske fiskeressursene.

Fiske i åpen gruppe bør det også utredes vilkår for deltakelse med utgangspunkt i samme vurderinger som i lukket gruppe. Fiskerinæringen opplever en svært uoversiktlig tid med blant annet usikkerheten rundt gjennomføringen av kvotemeldinga og nå senest statsrådens vingling i spørsmålet om tilbakefall av strukturkvotene.

Også i klimameldingen som skal vedtas til våren, legges det opp til en betydelig økning av CO2 avgiften for fiskeflåten. Om forslagene gjennomføres som foreslått, tror vi det vil påvirke utviklingen av den norske fiskerinæringa og fiskeflåten fremover.

Det er også mange reguleringsspørsmål som må utredes og avklares for å ha alle konsekvenser på bordet før det tas en endelig avgjørelse i spørsmålet om fremtidens fiskeflåte. Samfiske i torsk og pelagiske fiskerier, «samføring» og pumping fra not, grensedragninger i forbindelse med regulering av arealbruk mellom store og små og ulike redskapsgrupper, kysttorskreguleringer og reguleringer i fiske etter vandrende pelagiske bestander og bruken av overregulering i ulike fiskerier nevnes som eksempler på spørsmål som bør være avklart, før vi tar en endelig avgjørelse i spørsmålene rundt utformingen av fremtidens kystfiskefartøy.

Rapportens forslag om å kun benytte romvolum eller revisjon av dagens lengdegrupper i finnmarksmodellen, mener vi vil føre til en kapasitetsøkning som ikke er ønskelig. En kapasitetsøkning i flåten vil over tid føre til krav om mer strukturering av flåten og det er en utvikling som Vestvågøy Fiskarlag er imot.