I takt med gjenåpningen av samfunnet etter pandemien var det forventet at norsk sjømatnæring skulle sette nye eksportrekorder, men veksten har vært enda større enn forventet.

Krig og sanksjoner

Det skjer fordi både inflasjonen og matvareprisene øker, samtidig som krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland påvirker prisbildet på flere sjømatprodukter. Høyere eksportpriser er imidlertid nødvendig for mange bedrifter for å dekke økte kostnader og for å opprettholde lønnsomheten.

Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 11,3 milliarder norske kroner i april, en økning på 33 prosent fra april i fjor. Målt i mengde ble det eksportert 175.000 tonn sjømat i april, en nedgang på 6 prosent sammenliknet med april i fjor.

I første tertial ble det eksportert sjømat for 45 milliarder norske kroner, en økning på hele 25 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Atlantisk oppdrettslaks

Dagens laksemarked er preget av høy etterspørsel og en stram tilbudsside. Det har gitt høyere laksepriser enn mange markedsaktører kanskje forventet.

Tall fra Sjømat Norge og Akvafakta viser at biomassen i sjø per utgangen av mars var fire prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Totalt ble det eksportert 95.000 tonn laks målt i mengde rund vekt i april. Snittprisen på fersk laks med hode i forrige måned var 98 kroner per kilo. Siden eksportprisen reflekterer både kontraktposisjoner og prisene i spotmarkedet, er det grunn til å tro at spotprisen var rundt 110 kroner per kilo.

Forwardprisene på laks på Fish Pool viser at det også er markedets forventninger for mai. Med høye priser og stor etterspørsel er det kanskje ikke så rart at mange produkter av røykelaks i norsk dagligvarehandel før påske var baserte på fryste og tinte produkter.

Det gir foredlingsindustrien større fleksibilitet og muligheter til å unngå de verste pristoppene i råvaremarkedet.

Torsk

Vinterfisket etter torsk er avsluttet. Aldri før har prisen på fersk torsk vært høyere enn nettopp i vinter. I april var førstehåndsprisen på fersk torsk 36 kroner per kilo i Norges Råfisklag og førstehåndsprisen på fryst torsk hele 48 kroner per kilo i samme distrikt.

Eksportverdien av torsk i mars var tidenes høyeste med 1,6 milliarder norske kroner, i april ble det eksportert torsk for 1,2 milliarder norske kroner, også det ny rekord for april. Det antyder at industrien evner å få mer igjen for torsken hos sine kunder igjen.

Prisutviklingen antyder også at mange aktører forventer at prisene skal øke ytterligere, først og fremst fordi den norske torskekvoten reduseres med rundt 30 prosent neste år og fordi fangstvolumet av torsk er mindre i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret.

Pelagisk

April er tradisjonelt en rolig måned for den pelagiske fiskeflåten. Fisket domineres av kolmule til produksjon av fiskemel og fiskeolje, noe som også gjenspeiler seg i eksportstatistikken.

Tall fra sjømatrådet viser at det ble eksportert sild og makrell for til sammen 381 millioner kroner i april. De største markedene for makrell i forrige måned var foredlingsmarkedene Vietnam og Kina.

Majoriteten av denne fisken konsumeres imidlertid i Japan. De største markedene for henholdsvis fryst sild og fryst sildefilet var Egypt og Polen.

Egypt har hatt en formidabel utvikling de siste årene. Norsk sild tar stadig større markedsandeler her, samtidig som totalmarkedet vokser.

Skalldyr

De siste par årene har det vært en formidabel utvikling i fisket etter snøkrabbe. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at 19 fartøy hittil i år har fisket tre fjerdedeler av totalkvoten på 6.725 tonn.

Tall fra Sjømatrådet viser at det hittil i år er eksportert snøkrabbe for 364 millioner kroner, en økning på 25 prosent fra samme tid i fjor. Med økende fangstinntekter øker interessen for å delta i fisket. Reguleringer av fisket i form av fartøykvoter kommer dermed stadig nærmere.

Det er ikke bare prisene på snøkrabbe som er høye. Så langt i år har førstehåndsprisen på kongekrabbe vært over 450 kroner per kilo hver eneste måned.

På samme tid i fjor var den under 250 kroner. Førstehåndsprisen har imidlertid falt med nesten 10 prosent siden toppen i februar. Det viktigste markedene for kongekrabbe i april var USA, Europa og Japan.

Kriminalitet

Som et skår i gleden kom politiet med sin trusselvurdering i april. Her blir fiskerikriminalitet framhevet fordi fiskerinæringen er en sammensatt næring med store verdier i omløp, samtidig som det er krevende for myndighetene å utføre effektive kontroller.

Kriminell aktivitet undergraver verdiskapningen og bidrar til konkurransevridning. Trusselvurderingen forteller at det forekommer systematisk under- og feilrapportering av ressursuttaket, tilsvarende 10 prosent av de norske landingene av fisk og skalldyr.

Det forteller at utfordringene er store og kan bidra til å svekke omdømmet til en hel næring.