Med litt kjennskap til det indre liv i fiskernes meget formålstjenlige salgsorganisasjon, minnes jeg at Råfisklaget også i år 2007 igangsatte et strategiarbeid, hvor blant annet hovedmålet var reduksjon av antall medlemmer i representantskap og styre. Om slikt kunne gjennomføres så man den gang for seg at fortjenesten av et mer lettrodd og slagkraftig salgslag ville være en styrke for organisasjonen både på kort og på lang sikt. Imens skriver vi april 2022.

Kvinnerepresentasjon

Femten år har vært en snartur innom vår hverdag og kalender, og Råfisklaget inviterer igjen til årsmøte. Her skal fremtidig strategi, sammensetning av Råfisklagets styrende organer, og endring av lagets vedtekter drøftes av delegatene. Spesielt har utfordringen med forsvarlig kvinnerepresentasjon, og gjentatte krav fra Fiskarlagets underbruk Fiskebåt, om økning av antall «egne» representanter i representantskapet, tilsynelatende skapt hodebry hos sittende styre. I ly av dette inviterer man delegatene på kommende årsmøte til å slutte seg til forlag om en overraskende og utfordrende endring av lagets vedtekter.

Undergrave deltakerloven

I § 4. som handler om medlemskap, vil man i tillegg til fiskere og fangstfolk, uansett kjønn, ganske enkelt tilby personer som har næringsmessig tilknytning til fiske og fangst medlemskap i organisasjonen. Disse må i tillegg melde seg inn i, eller stå som medlem i en av lagets eierorganisasjoner eller ha status som direktemedlem. Dette avhenger naturlig nok av at det enkelte faglags vedtekter åpner for medlemskap for folk som mener å ha næringsmessig tilknytning til fiske og fangst. Om et faglag, til eksempel Norges Kystfiskarlag, endrer sitt lovverk for å imøtekomme nevnte nye tekst i salgslagets vedtekter, vil dette uten tvil være med på å undergrave, spesielt § 3, i deltakerloven.

Urimelige og snåle tilbud

Også i vedtektenes § 12, som handler om styrets sammensetning, legges det opp til ny tekst. Som følge av ny purring fra departementet om forsvarlig kvinneandel i Råfisklagets styre, foreslås det å øke antall styremedlemmer til 13 stk., heller enn å bytte ut mannlige medlemmer til fordel for kvinner. Dette rimer dårlig i forhold til nevnte tidligere strategier om effektiv og rasjonell styringsstruktur i salgsorganisasjonen. Plusser man på to representanter fra ansatte i organisasjonen, sitter man plutselig med 15 personer i Råfisklagets styre.

Tatt i betraktning vedtektens urimelige og snåle tilbud om mulig direktemedlemskap til uorganiserte manntallsførte fiskere, åpnes det uforståelig nok her for mange tolkninger av hvem som i fremtiden kan og ikke kan bli medlem og eventuelt ta ansvar i Råfisklagets styrende organer. Imens vet man i Råfisklaget at andelen uorganiserte fiskere, unge og gamle, kvinner og menn, som leverer fangst gjennom Råfisklaget er stor og større enn antall fagorganiserte leverandører. Råfisklaget vet også at man i samsvar med Høyesteretts dom 03.07.97, EØS-reglene og samvirkeloven må demokratisere sin eierstruktur.

For øvrig noe administrerende direktør for en tid tilbake forsiktig minnet organisasjonen om. Råfisklaget er et salgslag som i kraft av sitt monopol utøver en offentlig myndighet. I så måte skulle Råfisklaget tatt tak her, og i ly av sine strategier om reduksjon av representantskap og styre fulgt opp nødvendig og betimelig demokratisering av organisasjonen.

Merkelige vedtektsendringer

Ved å innføre normalt organisasjonsdemokrati, slik at alle fiskere kan føle tilhørighet til laget, åpner man følgelig også for flere kvinner i representantskap og styre. Undertegnede ser derfor på sittende styres foreslåtte vedtektsendringer som merkelige og lite hensiktsmessige tiltak. Spesielt hvis det å sikre kvinnelig representasjon i salgslagets styrende organer er beveggrunnen.

Imidlertid, med 40 av 52 delegater fra Norges Fiskarlag til salgslagets generalforsamlinger, vil det meste selvfølgelig bli som før. Og i ly av vedtektenes, nåværende meget skammelige og dokumenterbart ubrukelige tilbud til potensielle direktemedlemmer, kan man rolig lene seg tilbake og slappe av i trygghet om at disse ikke dukker opp og ødelegger tegningen.