Fra fjord til bord går det et ubrytelig bånd. Havet gir folk mat og arbeid.

På restauranter og i mange hjem verden over spises det hver dag 37 millioner måltider med norsk sjømat.

Cecilie Myrseth Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson

Lite tillittvekkende

Inntektene fra sjømaten vil i stor grad bidra til å gi oss velferd i framtida.

Derfor trenger vi en god politisk forankring for å sikre forutsigbarhet for havbruksnæringa, og det var grunnen til at jeg gjennom en interpellasjon i Stortinget nylig utfordret fiskeriministeren om å svare på hva som er regjeringas planer for havbruksmeldinga. Regjeringa har nemlig valgt å utarbeide en strategi som ikke skal forankres i Stortinget.

Det synes jeg er uklokt og lite tillitvekkende. Jo flere som er involvert i denne prosessen, jo bedre.

Dette er vår nest største eksportnæring, og den er ekstremt viktig for landet. Den har behov for nye grep om den skal kunne utvikle seg.

Vi ser at nye markeder åpner opp. For eksempel har laks nå blitt den mest populære fisken å spise i Thailand.

Selv under pandemien og lockdown har konsumet økt. Vi har med andre ord kjempemuligheter som hav- og sjømatnasjon, gjennom havbruket.

Men da trenger vi en godt forankret og forutsigbar plan, som burde vært behandlet i Stortinget.

Kjennetegnet til fiskeriministeren fra Høyre er å holde viktige debatter utenfor Stortinget

Men kjennetegnet til fiskeriministeren fra Høyre er å holde slikt utenfor Stortinget, noe som også ble gjort rundt arbeidet med ressurskriminalitet. Det gikk heller ikke til Stortinget, selv om det da også var kommet en offentlig utredning.

Gjelder flere saker

I tillegg velger fiskeriministeren å overse andre havbruksforslag som et enstemmig storting har bedt regjeringa om å komme med. I det ene av dem bes regjeringa om å utrede en ny ordning for utleie av laksekonsesjoner i fiskeindustrien.

Den andre saken omhandler variabel MTB, hvor regjeringa ble bedt om å utrede og presentere en slik sak, med sikte på å innføre en prøveordning, for Stortinget innen utløpet av fristen for behandling i vårsesjonen 2021 – som var i april.

Det har ikke fiskeriministeren valgt å forholde seg til.

Det kan være greit å minne fiskeriministeren om at det ikke er valgfritt om man vil følge opp vedtak fra Stortinget.

I Arbeiderpartiets nylig vedtatte program har vi som mål å doble verdiskapingen fra havbruk innen 2030. Det er et ambisiøst mål, men vi har tro på næringa og har høye ambisjoner.

Framtidas grønne løsninger

Vi mener at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring, med produksjon av sunn mat til et voksende verdensmarked.

For vi skal leve av havet også framover, skape arbeidsplasser langs kysten, og sjømaten er en del av framtidas grønne løsning. Men samtidig ser vi utfordringer.

For at næringa skal kunne vokse i tråd med ambisjonene, er det en forutsetning for vekst at næringa utvikler seg på en bærekraftig måte.

Arbeiderpartiet vil derfor videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer. Vi vil stimulere til økt produksjon av norskprodusert bærekraftig fôr med mål om at alt fôr til havbruksnæringa skal være fra bærekraftige kilder innen 2030.

Tidsbegrensede oppdrettstillatelser

Videre vil vi utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike næringer til havs.

Vi mener også det er viktig å sikre stabile og forutsigbare inntekter til kommuner som stiller areal til disposisjon for oppdrett.

Vi vil gjøre framtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede. Vi vil også gjeninnføre krav om lærlinger, videreforedling og forskning og utvikling for de største aktørene innen havbruk. Dessuten vil vi gjennomgå ordningene med tillatelser i havbruksnæringa for å sikre fortsatt mangfold og lokalt eierskap.

Og sist, men ikke minst, vil vi stimulere til innovasjon og bruk av ny teknologi i fiskeindustrien og oppdrettsnæringa gjennom et marint verdiskapingsprogram.

Som politikere bør vi imidlertid ha en teknologinøytral tilnærming til utviklingen i næringen, og ikke låse oss til en bestemt teknologi, slik eksempelvis MDG gjør når de sier at alle oppdrettsanlegg skal være lukkede innen 2025.

Arbeiderpartiet har altså en plan for havbruksnæringa, som vi forhåpentligvis kan sette i verk fra regjeringsposisjon fra høsten.

Da vil vi sørge for at våre fremste folkevalgte på Stortinget får rikelig anledning til å delta i arbeidet. Det er viktig for næringa, det er viktig for miljøet, og det er viktig for arbeidsfolk langs hele kysten.