Dette er et ledd i en tung satsing på infrastruktur i 2020 hvor vi går inn med 10 millioner kroner ekstra for å realisere viktige prosjekter i Nordland.

Råstoff hele året

Industrikaia på Røst vil gi muligheter for tilgang på råstoff hele året og med det gi grobunn for flere helårige arbeidsplasser. Ny kai vil også kunne gi en bedre tilgang og logistikk på andre varer til Røst-samfunnet, og dermed legge til rette for videre vekst.

Linda Helén Haukland (Krf) og Bent-Joacim Bentzen (Sp) Foto: Privat

Totaltotalkostnad for kaia er beregnet til om lag 21 millioner kroner. Fylkesrådets bidrag gjør det mulig å videreutvikle Røst som en viktig fiskerihavn og en stor bidragsyter til næringslivet i Nordland.

Røst har et enormt potensial med sin nærhet til ekstremt rike forekomster av sjømat og marineressurser. Men utviklingen på flåtesiden gjør at Røst er taper i konkurransen om råstoff fra større fartøy på grunn av utfordrende havneforhold. Å etablere en offentlig kai med tilstrekkelig dybde og lengde vil derfor være et viktig bidrag til en god og sammenhengende næringsutvikling på Røst.

– Et utrolig viktig prosjekt

Sjøtransport er en spesielt viktig rammebetingelse for Røst, og ny næringsaktivitet begrenses fordi kommunen ikke har egnet industrikai. Gods- og varetransporter må skje med bil og ferge, noe som er fordyrende spesielt for voluminøse varer eller vareslag. All sjøtransport må løses over private kaier og disse har til dels store kapasitetsbegrensninger, mangler dybde for innseiling, er uegnet for godstransport og mangler nødvendige arealer bak kaifronten.

Vi er veldig glad for at fylkesrådet er enige med oss i at dette er et utrolig viktig prosjekt og for at de nå har bevilget ytterligere tre millioner til kai-prosjektet på Røst. Vi er ennå ikke i mål med finansieringen, men jobber videre med få de midlene vi trenger for å få realisert denne svært viktige utbyggingen på Røst.

Prosjektet går ut på å bygge ei tradisjonell pælekai med drager- /dekkekonstruksjon i armert betong, som blir fundamentert på stålrørspeler til berg/fast grunn. Kaien bygges utenfor eksisterende kai for å etablere tilstrekkelig dybde, 7 meter. Kaifronten blir 58 + 21 meter.