Riksrevisjonen avdekket ved sin revisjon av vårt kvotesystem for perioden 2004–2018 at flere regelendringer i denne perioden ikke var tilstrekkelig konsekvensutredet. Dette funn ble i rapporten datert 28. april 2020 ansett alvorlig, fordi utformingen av kvotesystemet i forskriftsverket har betydelige konsekvenser for samfunnet og berørte borgere.

Fikk ikke flertall

Kvotesystemet gjelder retten til deltagelse i ervervsmessig saltvannsfiske, fordeling av fiskeressursene og utveksling av kvoter i fiskeriene. Kvotesystemets utforming får blant annet betydning for sysselsetting og bosetting i kystsamfunn.