Snøkrabben har gjort sitt inntog i Barentshavet etter å ha spredt seg naturlig fra Canada via Laptevhavet, Øst-Sibirhavet og Tsjuktsjerhavet, nord for Beringstredet. 

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at regjeringen bruker føre-var-prinsippet før en legger til rette til en vekst og videre spredning av krabben i Barentshavet. Ikke la krabben spre seg før en kjenner de økologiske konsekvensene. Stans spredningen av snøkrabben.

Spredt seg fra Canada

NMF viser til skriv fra Nærings- og fiskeridepartementet av 28. februar 2018 vedr. høring på forslag om endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe.

Regjeringen foreslår en forskriftsendring som NMF ser på som et skritt i retning av å styrke bestanden av og øke spredningen av snøkrabben i Barentshavet. 

Bestanden av snøkrabbe i Barentshavet befinner seg i hovedsak i den russiske delen av havområdet, nordvest og sør for Novaja Semlja, samt ved delelinjen mellom Norge og Russland, sentralt i Barentshavet. Det er funnet enkeltindivider av krabbe i kystområdene i Øst-Finnmark og nordvest på Svalbard. 

Snøkrabben har gjort sitt inntog i havområdet etter å ha spredt seg naturlig fra Canada via Laptevhavet, Øst-Sibirhavet og Tsjuktsjerhavet, nord for Beringstredet. Krabben er kjent for å ha sine leveområder i det nordlige Stillehavet, østkysten av Grønland og i det nordvestlige Atlanterhavet ved nordøstkysten av Canada. Havforskerne mener krabben foretrekker kaldere temperaturer og vil sannsynligvis ha en mer nordlig og østlig utbredelse. 

Størrelsen på krabben varierer mellom de ulike havområdene, men hannen kan ha en størrelse mellom 58–165 mm, mens hunnene kan bli mellom 50–100 mm store.

Snøkrabben liker seg nedgravd i bunnsedimentene der de beiter på bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner.

Det er viktig at man opprettholder fangsttrykket og ikke iverksetter fredning av krabben deler av året

Økologisk trussel

Svartelistet Artsdatabanken har svartelistet snøkrabben, da de anser at krabben kan være en stor økologisk trussel mot de marine økosystem man finner i havområdet. NMF er enig i den vurderingen. 

Snøkrabben må ansees som en ny art og forvaltes deretter. NMF vil påstå at forslaget til forskriftsendringer legger til rette for styrking og spredning av bestanden i de havområdene Norge forvalter. 

Freder man krabben vil bestanden bli større og sterkere og en videre spredning vil skje. Er det ønskelig å legge til rette for at en ny og svartelistet art skal få spre seg i havområdet før en har full oversikt over de økologiske konsekvensene krabben kan ha for økosystemene i Barentshavet og rundt Svalbard? 

NMF mener man i dag ikke har nok kunnskap til å la snøkrabbebestanden vokse og spre seg. Det er derfor viktig at man opprettholder fangsttrykket og ikke iverksetter fredning av krabben deler av året. Myndighetene har nå muligheten til å skaffe seg nødvendig kunnskap om de økologiske konsekvensene av snøkrabbens invasjon i havområdet før katastrofen er et faktum, ijfr. kongekrabbens invasjon.