Alt var ikke bedre før. Lagt derifra. Men sikkert er det at Erna Solbergs regjeringsperiode har svekket og skadet norsk havforvaltning, fiskeriforvaltning, havbruksforvaltning. Kraftig.

Johan Williams, Willfish Ocean Management Foto: Lena Knutli

Samtidig som man slaktet, parterte og spredte fiskeri- og kystdepartementet, har man levert havmeldinger, havstrategier, havpaneler osv. som beskriver havet og de marine verdiene som nasjonens frelser og understreker behovet for et helhetlig havblikk.

Samtidig har man stykket opp den eksisterende fiskeri- og havforvaltningen til å bli stadig mer fragmentert. Denne dobbeltkommunikasjonen har irritert meg grenseløst. Solberg har vært «Big in Japan».

«Splittet står vi sammen»

Fram til valget i 2013 hadde vi et havdepartement og vi hadde en minister som hadde sitt departement sitt budsjettkapittel og var enehersker i sitt hus. Fiskeri- og kystdepartementet var et slikt .

Tro meg, dette er viktig. Etter valget i 2013 be fiskeriministeren kastrert. Kystverket med oljevernberedskap ble flyttet til samferdselsdepartementet. Som har vannskrekk. Resten be spredt rundt omkring i næringsdepartementet.

Fiskeripolitikkens innflytelse skulle styrkes med å integreres i den nasjonale næringspolitikken. Sa Solberg. Mottoet må ha vært «Splittet står vi sammen».

Også oppnevnte man pinadø en fiskeriminister. Måtte være for å gardere seg mot at fiskeriforvaltningen, som er næringens beste medspiller og motspiller, skulle påvirke den generelle næringspolitikken som kjøres etter en «sosial avstand modell» hvor interaksjonen med sektorene holdes til det mulige minimum.

Man kan jo bli smittet av næringens behov og interesser.

En juniorminister

Fiskeriministeren fikk husly hos næringsministeren. Han fikk ellers ingenting, men fikk styre med sitt. Som ikke var mye. Reelt sett en juniorminister. Som fikk lov å bli med til kongen. I regjeringens rangorden – som styrer mye protokollært - var fiskeri- og sjømatminister Per Sandberg i 2018 nummer 16 i rang av 19 statsråder. Nesten direkte nedrykk. I beste fall kvalikkamp. I regjeringen Støre er fiskeri- og havministeren nummer 5 i rang av 19.

Dette er symboler som imidlertid har sin rot i det realpolitiske. Sitter du nærmest Kongen sitter du også nærmest statsminister og finansminister. Altså hvor makta er plassert.

Jeg jublet da jeg så hvordan navneendringen til fiskeri- og havminister også ble fulgt opp av handling. Alt som ble fjernet fra fiskeridepartementet som kystverket og deres oppgaver og lagt til samferdsel i 2013, er nå tilbakeført fiskeri- og havministeren

Offisielt fra statsrådet 22. oktober 2021:

Statsministerens kontor

1.Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran overtar fra Samferdselsdepartementet:

  • styret av Kyst- og miljøavdelingen med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål, og
  • ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø.

2. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran overtar styret av Maritim avdeling og ansvaret for prosjektet Ocean Space Centre fra statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran har videre ansvaret for å koordinere satsingen på grønn skipsfart.

Et havdepartement kommer

Det som er vel verdt å merke seg i denne meldingen fra statsråden, er at en avdeling i næringsdepartementet, maritim avdelingen, legges under fiskeriministeren. For åtte år siden var det ikke så mye som en kaffekopp som ble flyttet den veien, mens fiskeri ble plukket og viktige arbeidsfelt ble flyttet og gradvis svekket.

Allerede nå har fiskeri og havministeren et større ansvarsområde enn det som var tillagt Fiskeri- og kystdepartementet før 2013. Likevel må noen skritt til tas før man oppretter det havdepartementet som nå kommer – endelig.

Først må de deler av havforvaltningen som ble fjernet fra fiskeri og havbruk i 2013, det vil si sjømat og handelsspørsmål, tilbakeføres og primært slås sammen med den lille havbruksavdelingen. Dette vi gi dobbel synergi og vil gjenreise verdikjedeorganiseringen som var og igjen kan bli havforvaltningens styrke.

Deretter, når man har ryddet i egen hage, må det tas avgrensinger mot andre departementer.

Det er naturlig at en på veien frem mot opprettelsen av et havdepartement ser på mulige synergier gjennom å flytte havrelaterte arbeidsfelt i andre departementer til havministerens portefølje.

Andre havnæringer

Aktuelle områder vil være villaksforvaltningen samt havseksjonen i Klima- og miljødepartementet, som blant annet har ansvaret for forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, forurensning og annen påvirkning på det marine miljø.

Det må videre foretas en grenseoppgang mot Olje- og energidepartementet der jeg ser det naturlig at gass og olje forvaltes som i dag uten vesentlige mandatforskyvninger mellom de to departementer.

Tilsvarende med hensyn til vindkraft og mineralhavbunnsanleggsdrift. Tilsvarende må det foretas en avgrensing mot Utenriksdepartementet der det er et spørsmål om det ikke bør være havdepartementet som koordinerer alle fremtidige utredninger og policy-utvikling som omfatter havnæringene.

Oppsummert må havdepartementet få ansvar for alt som bruker havvannet; til å flyte på eller høste i og fra, mens mineraler olje og gass , som er under havet, blir tilliggende et Olje- og energidepartement som nå.

Best, uten å være gode

Vi er ikke veldig dårlige, vi er kanskje best i verden, men det kan vi godt være uten å være gode, i å holde fokus på at det eneste vi kan organisere, stimulere, styre, kontrollere, er menneskelig adferd.

«Havets Folk» må derfor stå i sentrum i alt havdepartementet foretar seg. Kun det vil gi det riktige havblikket.

Det er bare å ønske statsråd Skjæran alt godt og gratulere ham som Norges første havminister. Vi har store forventninger. Åtte år på feil kurs skal rettes opp. Vi gleder oss til innflyttingsfesten i eget hus - opprettelsen av Havdepartementet.

Før det er gjort, er ikke jobben gjort. Og alle vi havets folk vil gjøre jobben sammen med deg, statsråd, for som sitatet av japanske Ryunosuke Satoro sier, »hver for oss er vi bare små dråper, men sammen er vi havet».