Den vedtatte kvotemeldingen reiser langt flere spørsmål enn svar. Det er viktig at også fiskerinæringen kan stole på at de avtaler som er inngått med Stortinget blir oppfylt. Det vil ikke skje dersom kvotemeldingen gjennomføres slik den nå fremstår. Dette gjelder kanskje særlig vedrørende hjemmelslengde kontra faktisk lengde og ikke minst hvor kvotene skal etter endt strukturtid (hjemfall).

Politikere uten god nok kunnskap med et nærmest desperat ønske om forenkling fattet vedtak uten å ane konsekvens. Er det irritasjon over at hverken kvotebank eller innføring av ressursrente i fiskeriene lot seg gjennomføre? Ligger det en skjult langsiktig agenda om at storkapitalen skal eie fiskebåter? Hvorfor utsette fiskerne for denne usikkerheten før inngåtte avtaler om struktur og tilbakefall til sine respektive grupper er fullført?

Utdrag fra høring om ny lengdegrense i kystflåten: «Det er viktig å understreke at et framtidig stortingsvedtak om fordeling av strukturgevinst under ingen omstendighet vil kunne gi aktørene noen sikkerhet for eller rettslig forventning om hvordan framtidig strukturgevinst vil bli fordelt. Stortinget kan på et senere tidspunkt endre egne vedtak om fordeling av strukturgevinst.»

Dette vil skremme enhver banksjef som alltid er opptatt av langsiktige, gode finansieringsløsninger.

I det øyeblikk denne usikkerheten blant fiskerne naturligvis vil føre til stagnasjon i næringen ved utsatt kontrahering av nybygg, investeringer i eksisterende båt og bruk til et minimum brer seg til finansnæring, verft og utstyrsleverandører er det for sent. Kysten vil blø!

Legg kvotemeldingen i en skuff og lås igjen. La denne vår virkelige fremtidsnæring få arbeidsro!

Når alt av inngåtte avtaler som gjelder strukturering er ferdig og et grundig arbeid i hver enkelt gruppe er gjennomført, er tiden moden for å tenke nytt. Et godt utgangspunkt vil være å bruke lasteromsvolum som begrensning i stedet for lengde som også er skissert av Sintef i en nylig fremlagt rapport.

En trenger ikke være rakettforsker for å se at den stolte skipsbyggernasjonen Norge trenger en annen innretning enn meter. La oss i fremtiden bygge sikre sjøsterke fiskebåter med lavest mulig forbruk. I lys av det grønne skiftet vil dette være veldig effektivt for å få ned forbruket av drivstoff. Dette vil kunne bli en del av det blågrønne skiftet.