Vi ønsker heller ikke at det skal bidra til at det stilles spørsmål ved mattryggheten til sjømaten vi høster og dyrker.

Spørsmålet er spesielt relevant i forbindelse med pågående vurderinger knyttet til gruveaktivitet i Førdefjorden.

Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag. Foto: Norges Fiskarlag
Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Pressefoto

En samlet sjømatnæring har gjennom mange år gitt klart uttrykk for at nye store utslipp av gruveavfall og prosesskjemikalier ikke må gå på bekostning av fjordmiljø, sjømattrygghet, viktige gyte- og oppvekstområder eller muligheten for høsting og produksjon av sjømat.

Gjentar bekymring

Regjeringen Solberg ga allerede i 2014 sjømatnæringa forsikring om dette ikke skulle skje. Imidlertid er det fortsatt stor usikkerhet i forhold til om dette vil la seg overholde, dersom virksomhetene kommer i gang. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å gjenta en del av de bekymringer vi har fremsatt i den langvarige saken om eventuell gruveaktivitet med deponering av masser i Førdefjorden.

Norges Fiskarlag ga i oktober 2019 en uttalelse til Nordic Mining ASA/Nordic Rutile AS sin søknad om driftskonsesjon for det såkalte Engebøprosjektet i Sunnfjord kommune. Her er det i utgangspunktet gitt tillatelse til utslipp av flere millioner tonn gruveavfall/slam, og store mengder prosesskjemikalier, i et viktig gyteområde for torsk i Førdefjorden.

Også her har regjeringen tidligere slått fast at hensynet til sjømattrygghet og et viktig gyteområde for kysttorsk skulle ha første prioritet. Nærmere bestemt ble det stilt krav om at avfallsmassene ikke måtte spre seg ut over fastsatt deponiområde, ikke ha giftvirkning på det marine miljøet, ikke gå ut over sjømattryggheten og ikke ødelegge for fisken i fjorden.

I denne saken har også en ufullstendig konsekvensutredning, til dels også et uklart skille mellom faglige råd og politiske avgjørelser, skapt betydelig usikkerhet.

I vurderingene som lå til grunn for tildeling av driftskonsesjon i 2020 så imidlertid Direktoratet for mineralforvaltning bort fra de overnevnte forutsetningene. Det ble ikke stilt krav om at det skulle iverksettes tiltak når/dersom de overnevnte vilkårene gitt i utslippstillatelsen blir brutt.

Vurder hele regimet

Vedtaket om driftskonsesjon var etter vår oppfatning heller ikke fullt ut i samsvar med minerallovens formålsparagraf og forvaltningslovens § 17 (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).

Norges Fiskarlag, i samarbeid med Sogn og Fjordane Fiskarlag, klaget derfor på det aktuelle vedtaket. Fiskarlagets klage ble i liten grad tatt til følge i vurderingene Direktoratet for mineralforvaltning oversendte Nærings- og fiskeridepartementet for videre behandling. Det samme gjaldt klagen fra Flokenes Fiskefarm AS.

Etter vår oppfatning er det også nødvendig å vurdere hele utslippsregimet på nytt. I september 2020 ga Norges Fiskarlag også en uttalelse til søknad fra Nordic Rutile AS om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Her ble det søkt om å erstatte noen av de tidligere omsøkte prosesskjemikaliene med nye virkestoff.

Av disse stoffene regnes Sodium isobutyl xanthate (SIBX) som særlig giftig. Nedbrytingen av stoffet går også sakte i kaldt vann, noe som kan gi en akkumulerende effekt. SIBX er fortsatt ikke vurdert med hensyn til sjømattrygghet. Det er også usikkert om det finnes noen godkjent metodikk for å analysere innhold i fisk og sjømat. Disse forholdene må etter vår oppfatning avklares før det eventuelt gis endelig utslippstillatelse.

Negative konsekvenser

Sjømat Norge har også gitt høringsuttalelse tidligere og spesielt påpekt usikkerheten dette medfører for flere havbruksaktører i området og for Flokenes Fiskefarm AS spesielt. Det omsøkte tiltaket med gruvedrift og sjødeponi vil ha omfattende negative konsekvenser for Flokenes Fiskefarm. Det er også slik at konsekvensene tiltaket vil ha for havbruksvirksomheten i Førdefjorden, herunder virksomheten til Flokenes Fiskefarm, er utilstrekkelig utredet.

De negative konsekvensene sjødeponiet til Nordic Rutile AS kan ha for fiskeri og havbruk er dokumentert i høringssvar til reguleringsplan fra blant annet Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Flokenes Fiskefarm.

Det har vært havbruksvirksomhet i Førdefjorden siden 1972 og havbruksnæringen i Førdefjorden omfatter i dag 6 bedrifter med en samlet omsetning på cirka 1 milliard kroner pr år. Det er 70 personer sysselsatt i disse bedriftene som samlet betaler kr 70 millioner årlig i bedriftsskatt. I tillegg kommer personskatt fra ansatte og betydelige lokale og regionale ringvirkninger.

Fiskehelse nevnes ikke

På tross av at hensynet til mattrygghet, fiskehelse og fiskevelferd er svært tungtveiende, og at både Nordic Mining ASA/Nordic Rutile AS, Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning har blitt gjort oppmerksom på dette gjennom tidligere høringssvar, kan vi ikke se at hensynet til mattrygghet er vurdert i søknaden om driftskonsesjon på annen måte enn at Nordic Rutile AS uttaler at «det vil være liten risiko for negative effekter for Sjømattrygghet».

Hensynet til fiskehelse og fiskevelferd er overhodet ikke nevnt i søknaden. Dette er det stor oppmerksomhet på både fra markedet og miljø- og dyrevelferdsorganisasjoner i tillegg til fra bransjen selv. Mangelen på en tilstrekkelig utredning av risiko knyttet til mattrygghet, fiskehelse og fiskevelferd er en grunnleggende mangel ved søknaden, som i seg selv tilsier at det ikke bør gis driftskonsesjon eller utslippstillatelse.

Mangelen på vurdering og utredning av forholdet til fiskeri- og havbruksinteresser i søknaden, mangel på forhåndsvarsel, og unnlatelsen av å innhente uttalelse fra berørte parter og myndigheter vil kunne ha betydning, både for om det gis driftskonsesjon, og for vilkår for eventuell driftskonsesjon. Slik saken foreligger vil et vedtak om driftskonsesjon på denne bakgrunn være ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41, jf. § § 16 og 17.

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge ber med dette om en grundig vurdering av sakskomplekset i denne saken før eventuelle tillatelser blir gitt og at sjømatnæringens interesser blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte.

Subsidiært må det være et vilkår i en eventuell tillatelse at det klart fremgår at det er innehaver av tillatelsen som må bære alle byrder knyttet til undersøkelser som må gjennomføres dersom driften skulle medføre at tredjepart pålegges å dokumentere mattrygghet, trygghet for fiskehelse eller fiskevelferd og/eller alle tap og kostnader tredjepart måtte påføres som følge av utslipp fra det aktuelle anlegget.