Amerikanske dollar er en av de viktigste valutaene for norsk sjømat. En sterkere dollar stimulerer etterspørselen i USA, samtidig som det har en positiv effekt på førstehåndsprisen på pelagisk fisk til produksjon av fiskemel og -olje, slik som tobis, øyepål og kolmule.

Brexit fortsetter å påvirke norsk fiskerinæring. Det er imidlertid soneadgangen som er den kanskje største utfordringen, fordi norske fartøy ikke har fått tilgang til å fiske i britisk økonomisk sone i år.

Chile er verdens nest største produsent av atlantisk oppdrettslaks. På grunn av pandemien og lavere smoltutsett i 2020, falt produksjonen av laks i Chile med 14 prosent i 2021. Det forklarer hvorfor den globale tilførselen av laks øker med rundt 4 prosent i år, selv om produksjonen i Norge er forventet å øke med 10 prosent.

Danmark er vårt nest største eksportmarked. Landet er imidlertid i stor grad et transittmarked for norsk sjømat på vei til EU. I tillegg til noe konsum lokalt, er mange danske foredlingsbedrifter avhengig av norsk sjømat som innsatsfaktor i produksjonen.

ESG er og blir et nøkkelord for framtidens sjømatnæring. Bokstavene er en forkortelse for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Vinnerne i framtidens sjømatnæring må ta høye for nettopp disse tre bokstavene. Ingen kommer utenom ESG-fokuset.

Flyfrakt får stadig mer oppmerksomhet i et miljøperspektiv på grunn av det høye utslippet av klimagasser på slutten av produktets livssyklus. Færøyske Hiddenfjord har kuttet ut all flyfrakt, blant annet fordi det dobler karbonavtrykket.

Ghana er et av de største markedene for norsk sjømat i Afrika. I år har det vært en dobling i eksportvolumet hit. Laks, makrell og sild er de viktigste artene til det afrikanske landet. Veksten må sees i sammenheng med transportutfordringene og lang kø i containerhavnene i Nigeria.

Høyere renter øker finanskostnadene for den kapitalintensive delen av norsk fiskeri- og havbruksnæring. Nullrenten var imidlertid en rente for en økonomi i krise og ikke noe for en økonomi som skal møte verden etter pandemiens og omikronvariantens herjinger.

India er et av de mest folkerike landene i verden, men sjømateksporten hit er begrenset. Selv om den doblet seg fra i fjor, ble det kun eksportert sjømat for 26 millioner kroner til India fra Norge i 2021.

Japan er et tradisjonsrikt markedet for norsk sjømat. Totalt blir det eksportert sjømat for over 4 milliarder norske kroner hit i år. Landet erimidlertid viktigere enn eksportstatistikken viser, fordi mye av den norske sjømaten går via asiatiske foredlingsmarked før den havner på japanske bord.

Kolmule er en av våre viktigste pelagiske arter. Bortfallet av MSC-sertifiseringen har hatt en negativ effekt på prisen. Kombinert med lavere fangst, ble fangstinntektene halvert sammenlignet med i fjor.

Laksen fortsetter å imponere. Sammenlignet med i fjor økte produksjonen av atlantisk laks med 10 prosent, den høyeste veksten siden 2012. Utsatt slakt i Q4 2021, større smolt, mindre lus og god biologi er de viktigste forklaringene sammen med veksten via trafikklyssystemet.

Makrellen blir stadig mer verdifull. Hittil i år er det eksportert makrell for over 5 milliarder norske kroner. Norge skiller seg fra de andre landene i Nordøst-Atlanteren fordi vi evner å selge mer makrell til de de best betalende markedene i Asia enn de andre kyststatene. Mer filetering og satsning på fersk makrell kan løfte verdien ytterligere.

November 2021 ble den beste måneden for norsk sjømateksport noen gang målt i eksportverdi. Totalt ble det eksportert sjømat for 12 milliarder norske kroner da.

Olje- og gassprisene har økt i høst og påvirket kostnadssiden til store deler av norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Polen er det største markedet for norsk sjømat. Landet er imidlertid først og fremst et foredlingsmarked for norsk laks. Laksen distribueres videre til andre europeiske markeder fra Polen.

Quebec er regionhovedstaden i Canada. Canada er imidlertid et lite marked for norsk sjømat og kommer akkurat inn blant våre 30 største eksportmarked.

Restråstoff har blitt en svært verdifull ressurs og sikrer både arbeidsplasser og fortjeneste for mange bedrifter. I framtiden er det grunn til å tro at omgivelsene vil stille krav til at hele fisken utnyttes. Et viktig poeng er at avskjære fra fiskeindustrien blir en stadig viktigere fôrkilde for oppdrettsnæringen.

Snøkrabbe er en av årets vinnere. Hele kvoten var fisket før andre del av sesongen skulle starte. Eksportverdien har nesten tredoblet seg sammenlignet med 2020.

Transportkostnadene har økt kraftig det siste året. Det påvirker en global næring som sjømat.

Ungarn har det laveste konsumet av sjømat per capita i EU med et konsum på rundt 5 kilo i året per person, det er ikke mer enn hva en portugiser spiser i løpet av en måned.

Vaksinen er nøkkelen for å komme ut av pandemien. I takt med vaksineringen økte etterspørselen etter norsk sjømat. Problemet er at vaksinen er skjevfordelt. Omikronvarianten har økt behovet for en tredje dose og skaper nye restriksjoner.

Water eller vann er essensielt for all sjømatproduksjon. Vannkvalitet blir et nøkkelord når den landbaserte produksjonen av laks skal vokse framover.

X-ray eller laser er et viktig virkemiddel for å bekjempe lakselus. Lusepresset er lavere enn på lenge og en av flere forklaringer på den økte lakseproduksjonen.

Ydmyk. Norske myndigheter var alt annet enn ydmyk da de fastsatte makrellkvoten. Når fisket er avsluttet, kan det vise seg at en andel på 35 prosent av totalkvoten, bedre gjenspeiler den «riktige» norske andelen enn 22 prosent.

Zurich er en by i Sveits. Norge eksporterer sjømat til Sveits for rundt 300 millioner kroner i året.

Ærlighet varer lengst. Derfor er det positivt at norske myndigheter arbeider aktivt mot fiskejuks. Forbrukermarkedene vil i stadig mindre grad akseptere juks.

Østen eller landene i Øst-Asia er et viktig marked for norsk sjømat. Japan, Kina og Hong Kong er blant markedene med høyest betalingsvilje for norsk sjømat.

Ålesund er den viktigste byen for havfiskeflåten i Nordøst-Atlanteren. Her finnes både designere, verft, banker, eksportører og foredlingsindustri som alle lever av og sammen med den havgående flåten.