Juli ble nok en god måned for sjømateksporten. Til tross for fellesferie, viser tall fra Norges sjømatråd at det ble det eksportert sjømat for 9,5 milliarder norske kroner i juli, en økning på 21 prosent fra juli i fjor.

Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea. Foto: OLE ERIK KLOKEIDE

Delatvarianten

Hittil i år er det en vekst i eksporten på ni prosent. Det forteller at normaliseringen av samfunnet etter pandemien fortsetter, selv om deltavarianten av koronaviruset fortsatt påvirker oss negativt.

Målt i antall sykehusinnleggelser tyder imidlertid mye på at den verste krisen er over, fordi risikogruppene er vaksinert. USAs smittetopp Anthony Fauci tror heller ikke at en eventuell ny smittebølge vil føre til ny nedstengninger.

Det antyder at sjømaten er på vei ut av pandemien. I land med svake vaksineringsprogram skaper imidlertid deltavarianten utfordringer, slik vi blant annet har sett i flere asiatiske land.

Makro

Kronekursen har stor betydning for en eksportorientert norsk sjømatnæring. Krona har svekket seg i sommer og var i juli nesten tre prosent svakere mot euro enn i juni.

Flere nordiske meglerhus peker på økt usikkerhet i verdensøkonomien som følge av deltavarianten av koronaviruset, og et dupp i oljeprisen i midten av juli, som forklaringer på kronesvekkelsen.

Sammenlignet med juli i fjor var imidlertid krona nesten tre prosent sterkere mot euro. Målt i euro økte dermed eksportverdien av norsk sjømat med 24 prosent.

Enkeltmarkeder

Flere land ble påvirket av enkelthendelser i juli. Sør-Afrika har slitt med opptøyer etter fengslingen av ekspresident Jacob G. Zuma, som eskalerte da flere kjøpesentre i Johannesburg ble plyndret.

I Haiti ble presidenten skutt og drept i et angrep mot hans private bolig. Etter drapet erklærte statsministeren unntakstilstand.

Brasil er fortsatt hardt rammet av pandemien og mange har demonstrere mot president Bolsonaro og hans håndtering av pandemien. For første gang støtter et flertall av befolkningen riksrett mot presidenten.

Canada ble rammet av en kraftig hetebølge i juli med ekstreme temperaturer. Til tross for alle enkelthendelsene økte den samlede eksportverdien av sjømat til disse fire markedene med 45 prosent sammenlignet med juli i fjor, drevet av færre smitteverntiltak, særlig i Brasil.

Det var kun til Sør-Afrika at eksporten av norsk sjømat falt, sammenlignet med samme måned i fjor.

Klima

Menneskeskapte klimaendringer får stadig mer oppmerksomhet og har kommet enda nærmere i sommer etter at Mellom-Europa har vært rammet av flom, samtidig som hetebølger og skogbranner har tatt mange liv i Nord-Amerika.

Klima og klimapåvirkning vil få større betydning når forbruker skal handle mat framover, fordi matvareproduksjonen står for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp. Det vil kunne favorisere norsk sjømat i mange markeder.

Makrell

Den norske makrellkvoten er rekordhøy i år. Fisket begynte derfor tidligere enn normalt. Kystflåten har allerede begynt fisket, mens havfiskeflåten er i ferd med å starte sesongen.

Det forklarer hvorfor eksporten i juli var 54 prosent høyere enn i juli i fjor. Kvoteøkningen medfører at mer makrell må til Øst-Europa og Afrika enn ellers, hvor norsk makrell vil møte konkurranse fra islandsk makrell.

Tallene fra Sjømatrådet viser at Egypt var det største markedet for norsk makrell i forrige måned foran Vietnam og Ghana. Til sammenligning dominerte asiatiske markeder som Vietnam, Japan, Kina og Sør-Korea eksportstatistikken i juli i fjor.

Dermed viser varestrømmen at denne endringen allerede er begynt.

Laks

Laksen er på vei ut av pandemien. Totalt ble det eksportert laks for 6,9 milliarder i juli, en økning på 24 prosent fra i fjor. Målt i mengde økte eksporten med 10 prosent.

Prisen på fersk laks med hode var 63 kroner per kilo i juli, en økning på 15 prosent fra juli i fjor. Etterspørselsveksten, drevet av et sterkt dagligvaremarkedet og en gradvis åpning av horeca, fortsetter dermed å materialisere seg i form av både høyere priser og økt eksportvolum.

Alt tyder derfor på eksportrekord i både mengde og verdi for norsk laks inneværende år.

Fish Pool-prisen falt med seks prosent i fjor og er forventet å øke med seks prosent i år (faktisk pris og forwardpriser). Forward-prisen på Fish Pool for 2022 er fem prosent høyere enn årets estimerte pris.

Med en forwardpris neste år på 61,80 er det kun 2016 som kan vise til høyere Fish Pool-priser. Da falt imidlertid det globale tilbudet med 7 prosent og løftet lakseprisene i spotmarkedet fra 42 til 63 norske kroner per kilo.

Nå er det etterspørselen som i stor grad driver prisoppgangen. Norge profitterer imidlertid på en negativ tilbudsvekst fra Chile drevet av redusert smoltutsett i fjor og algeoppblomstring i vår som hadde en negativ effekt på biomassen i landet. Tall fra Kontali viser at den globale lakseproduksjonen er forventet å øke med to prosent i år.

Hvitfisk og skalldyr

Den store nyheten i hvitfisksektoren i juli var at torsk fisket innenfor 12 nautiske mil vil miste MSC-godkjenningen fra 15. august, noe som vil kunne påvirke prisbildet og vareflyten av norsk torsk.

Det vil ramme kystflåten, mens havfiskeflåten som fisker langt til havs ikke vil bli påvirket i samme grad.

Landingene av hvitfisk i juli er begrenset. Sammenlignet med juni i fjor falt eksportprisen på fryst torsk med en prosent, mens sei og hyse økte med henholdsvis 8 og 13 prosent.

Alle artene viser imidlertid en positiv prisutvikling fra forrige måned. Klippfisk er det største videreforedlede produktet av hvitfisk, hvor særlig klippfisk av sei og lange har utviklet seg positivt hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Juli ble nok en god måned for norsk sjømat og næringen i ferd med å legge pandemien bak seg. Alt tyder på at «gresset er grønnere» etter enn under pandemien. Det vil føre til nye eksportrekorder for norsk sjømat, både i år og neste år.