Drivstofforbruket står for mer enn 80 prosent av utslippene fra fiskeriene. Kystflåten bruker betydelig mindre drivstoff enn trålflåten per kg. fanget fisk. En studie fra Sintef viser at kystflåten i snitt bruker 0,13 liter drivstoff per kg. levende fangst, mens trålflåten bruker 0,36 liter drivstoff per kg levende fangst. Rødt vil omfordele kvotene fra trålflåten og i stedet gi dem til kystflåten.

Mer skånsomt

Dette reduserer klimagassutslipp, og gir flere jobber både på fiskebåtene og på land langs kysten der fisken landes. Dessuten er fiske med passivt redskap fra kystfiskeflåten en mer skånsom måte å fiske på, som sikrer bedre bevaring av biologisk mangfold, mindre bifangst og sikrer bedre kvalitet på fisken.

Når vi flytter kvoter fra trålflåten til kystflåten, gjør vi det med forutsetninger om at de gjenværende kvotene til trålflåten skal landes og bearbeides i Norge, ikke fryses og sendes ut av Norge for bearbeiding. Norsk sjømat gir i dag 20.000 arbeidsplasser i EU – vi vil flytte hjem mange av disse ved å foredle fisken her.

Bygge industri

Vår omlegging skal ta høyde for at det igjen må bygges opp en industri på land som kan bearbeide fisken, og gi jobber der folk bor. Fiskebestandene skal overvåkes nøye, slik at f.eks ikke kysttorskbestanden går ytterligere ned av omlegginga.

Regjeringa legger i sin klimaplan opp til nullutslippsløsninger som krever ny teknologi, samt CO 2 -avgift som insentiv for å kutte utslipp i fiskeriene. Rødt satser på eksisterende løsninger hos den drivstoffeffektive kystflåten, samtidig som vi ønsker videre teknologisk utvikling innenfor batteriløsninger og andre drivstofftyper.

Flytte 70 prosent

Vår løsning er å flytte til sammen 70 prosent av kvotene for torsk, hyse og sei fra trålflåten til kystflåten over 7 år, fra 2022 til 2028. Deretter skal videre omlegging vurderes. Når CO 2 -avgiften økes, vil vi utvide kompensasjonsordningen for CO 2 -avgift til alternative energibærere finnes, og vi vil utvide støtteordningene for nullutslippsløsninger i fiskeriene.

I 2017 landet torsketrålere henholdsvis ca 35 prosent, 50 prosent og 49 prosent av torsk, hyse og sei fisket i norske farvann. Dersom 70 prosent av dette hadde vært fisket av kystflåten, hadde vi redusert utslippene med 125 000 tonn CO 2 -ekv. årlig. Hvis vi bruker tallene fra 2017 for perioden 2022-2028, og overfører kvotene fra trålflåten til kystflåten gradvis, blir det kumulerte kuttet 0,5 mill. tonn CO 2-ekv.

Tar forbehold

Tallet må tas med forbehold, da vi har brukt fangsttall for ett år og ekstrapolert for en tiårs periode. Dette har vi gjort fordi Sintef-studien som ligger til grunn har analysert fangst og utslipp dette året.

Torskefisket er historisk høyt i perioden 2015-2019, mens hysekvoten ikke er på samme nivå som før 2000. Fisket etter sei i 2017 ligger mer på et historisk snitt.

Vi har heller ikke tatt med utslipp fra å endre fiskeflåten, bygge nye sjarker og kondemnere trålere, de ytterligere utslippsreduksjonene fra teknologiutvikling som regjeringa legger til grunn, eller regnet med utslippsreduksjonene ved at færre fisk transporteres langt for bearbeiding med frysetrål med vårt forslag.