Jeg forstår ikke hva Bjarne Kristiansen mener når han formidler at Senterpartiet er en fare for ansatte i fiskeindustrien i Norge, det er det tvert motsatte Senterpartiet arbeider for.

Hvis Bjarne er redd for at landanleggene ikke skal få fisk nok, så bør han heller anbefale alle til å stemme Senterpartiet.

Tor Mikkola 1.-kandidat, nordre krets, for Sp på Sametinget Foto: Privat

Hvis Senterpartiet får påvirke i norsk fiskeripolitikk, skal pliktkvotene ilandføres der de hører hjemme og det skal lønnes å levere fisk til produksjon istedenfor å eksportere det ubearbeid rett ut av landet.

Et regnestykke jeg har viser at hvis pliktkvotene ikke fungerer i trålfisket, kan de overføres kyst og skape store verdier og opptil 2000 nye arbeidsplasser. Dette viser ikke eksakt hva som er mulig, men viser at der er store muligheter. Hverken jeg eller Senterpartiet ønsker å legge ned noe produksjon eller hindre ilandføring av ferskt råstoff til produksjon, heller tvert om.

At jeg poengterer at fisken eies av det norske folk, kan da ikke være galt, det er fakta og er nedfelt i loven. Samtidig vet vi at hvis vi skal forlange at pliktsystemet gjeninnføres slik det var opprinnelig, fra den tiden fisken ble tatt fra kystfiskerne og gitt til trålerne, kan det ende med rettssaker hvis de mister retten til å fiske på pliktkvotene fordi de ikke oppfyller forpliktelsene som fulgte med kvotene.

Pliktkvotene er nettopp fisk som ble tatt fra de minste båtene for at trålerne skulle holde aktivitet i fiskeindustrien når det manglet fisk i produksjonsanleggene. Det vil da ikke være noe galt i at denne fisken blir tilbakeført hvis rederiene ikke ønsker å bidra til de fiskersamfunnene kvotene er bundet til.

En annen grunn til at jeg antyder at det kan bli rettssaker mot staten, er når båter leverer frossen fisk eller fisk i bulk for direkteimport, kan de få et fratrekk fra kvoten på opptil 20 prosent av levert fangst, slik det er på Island. Da kan man forvente at det blir noen som vil protestere. Men det er faktisk slik at fisken skal gi aktivitet og verdiskapning i fiskeriavhengige samfunn, og da kan vi ikke bare se på at fisken sendes til utlandet for bearbeiding.

Så til dere som jobber i fiskeindustri eller på båtene. Det blir ikke færre arbeidsplasser med Senterpartiet ved roret, det blir flere. Jeg ønsker dere alle et godt valg, enten dere støtter Senterpartiet eller hvis dere finner andre parti dere tror har en bedre politikk for fiskeri og kystsamfunnene.

Tor Mikkola 1.-kandidat, nordre krets, for Senterpartiet på sametinget