Glem trafikklysordningen, den er latterliggjort. Trafikklysordningen er skapt av pengehungrige politikere. Vannmiljøets tilstand er fullstendig uinteressant. Uinteressant er det tydeligvis også at Norge bryter med EUs Vanndirektiv (2000/60/EC), Deponidirektiv (1999/31/EC) og avfallsdirektiv (2008/98/EC).

Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltningen «Status for norske laksestammer 2020»:

«Til tross for bedring på viktige områder, er antallet norsk laks i havet mer enn halvert siden 1980- tallet. Også i 2019 var antallet gytefisk som kom tilbake fra havet lavt. Særlig har det vært en nedgang på Vestlandet og i Midt-Norge. Negativ påvirkning fra lakseoppdrett er en viktig årsak. Generelt lav overlevelse i havet har også bidratt. I takt med at laksebestander er blitt redusert, så har laksefisket blir betydelig redusert eller stengt. Rømt oppdrettslaks og lakselus er de største truslene mot laks. Lakselus medfører økt dødelighet hos villaks over stadig større deler av landet. Antallet laksebestander som vurderes som kritisk truet på grunn av lakselus har økt. Infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er også en stor trussel, med mangelfulle tiltak og lite kunnskap.

Innsiget ble beregnet til 481.000 villaks i 2019, inkludert de som ble fanget i fisket. Innsiget var som gjennomsnittet for de ti siste årene, og en god del lavere enn året før (2018: 543.000 laks). Innsiget av smålaks er redusert i hele landet, men mest i Midt-Norge og Vest-Norge.

Mange laksebestander er allerede genetisk påvirket av innkryssing av rømt oppdrettslaks, samtidig som de vedvarende tilføres ny rømt oppdrettslaks. Dette medfører at sjansen for å kunne gjenvinne den genetiske sammensetningen i de ville bestandene reduseres. Målene om å bevare bestandenes genetiske integritet og genetiske variasjon kan ikke nås med de nivåene av rømt oppdrettslaks som overvåkningen antyder for mange vassdrag de senere årene. I tillegg til at bestandene endres genetisk på grunn av innkryssing av rømt oppdrettslaks, viser undersøkelser at produksjon og overlevelse av villaks vil reduseres på grunn av slik innkryssing.

Laksebestandene i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Sunnmørsfjordene er sterkt påvirket av lakselus og har hatt en særlig negativ utvikling sammenlignet med de andre bestandene innenfor sin region. Etter noen år med bedre innsig er situasjonen igjen kritisk for bestandene i midtre og indre del av Hardangerfjorden, med svært små gytebestander og samtidig også stor innkryssing av rømt oppdrettslaks. Bestandstilstanden for flere bestander i indre del av Sognefjorden har også blitt dårligere, med betydelig reduserte lakseinnsig, ned mot et kritisk nivå for flere bestander de to siste årene.»

Var ikke dette en skrekkhistorie for en vestlands-politiker?