Mandag 20. juni publiserte Fiskeribladet en artikkel med tittelen «Mistenkelig at de hvert jævla år ligger i de beste sildefeltene og skyter».

Erik Rundell Underdirektør Teknologi, analyse og sameksistens Oljedirektoratet Foto: OD

Temaet i artikkelen er konfliktrisikoen mellom fiskerier og seismikk, blant annet poengteres det at det for tiden pågår ni seismikkundersøkelser i Nordsjøen, og at disse gjennomføres i områder der det kan være sildefiske på gang.

For ordens skyld: Oljeselskapene som samler inn seismikk på norsk sokkel har utvinningstillatelser (fra Olje- og energidepartementet) eller undersøkelsestillatelser (fra Oljedirektoratet (OD)), og det er disse som ligger til grunn når de melder inn enkeltundersøkelser. Det er altså ikke slik at OD koordinerer seismikksesongen.

Selskapene melder inn sine seismikkplaner til OD, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet (HI) og Forsvarets operative hovedkvarter. OD samordner dette arbeidet. Høringsinstansene gir faglige råd, blant annet basert på antatt fiskeriaktivitet i forhold til den aktuelle undersøkelsen.

Dersom det er mye fiskerier i et område, er det viktig å ta hensyn og utøve god sameksistens for å unngå konflikt mellom fiskerier og seismikk. Den fiskerikyndige om bord på seismikkfartøyet gjør en særdeles viktig jobb her; en saklig tone, smidighet og gjensidig respekt er avgjørende når to næringer er på oppdrag i samme område.

De siste 15 årene er det gjort mye for å bedre sameksistensen mellom fiskerier og seismikk. I januar hvert år arrangerer for eksempel OD et felles møte for fiskeri- og oljenæringen for å diskutere årets sesong for geofysiske undersøkelser. Norsk olje og gass (Norog) arrangerer seismikkseminar hver vår. Når partene møtes og snakker sammen, er grunnlaget bedre for å forstå den andres oppdrag.

Vår erfaring er at arbeidet fører fram og at dialog hjelper. Både OD og Fiskeridirektoratet opplever at det har vært minimalt med konflikter mellom næringene de siste årene.

Vi vet at det kan og vil komme flere havnæringer i årene som kommer, det betyr at arealene på havet fordeles på flere. Et helhetlig blikk, god dialog og samarbeid blir viktig for å sikre størst mulig total samfunnsøkonomisk verdiskaping fra alle næringene sett under ett. God sameksistens er og blir viktig, og det er noe OD vil jobbe videre for.