Fiskeridirektoratet foreslår å endre oppstartsdato for første periode til 3. mai, etter anmodning fra Sjømat Norge og Norges Fiskarlag.

Norges Kystfiskarlag støtter ikke endret oppstartsdato for blåkveitefisket og fastholder 4. juni som oppstartsdato. I stedet foreslås reduksjon i maksimalkvotene for å unngå kappfiske.

Annsofie Kristiansen, leder i Norges Kystfiskarlag Foto: Privat

Med utgangspunkt i utviklingen av direktefisket etter blåkveite i 2020, med periodekvoter på samme nivå som i år (4700 tonn i første periode og 3100 tonn i andre periode) tok det henholdsvis 16 og 17 dager før periodekvotene var oppfisket i fjor. Med gjeldende maksimalkvoter anser Norges Kystfiskarlag det som sannsynlig med en lignende fisketakt i årets fiske.

Dersom Fiskeridirektoratet fremskynder oppstart av blåkveitefisket med 1 måned, vil dette i realiteten innebære at samtlige fartøy under 11 meter blir avskåret fra å delta i blåkveitefiskets første periode, da sertifikatbegrensninger for flåtegruppen gjelder frem til 15. mai. I tillegg vil det være stor sannsynlighet for at periodekvoten er oppfisket når de mindre fartøyene er klare til oppstart fra og med 15. mai, 12 dager etter opprinnelig oppstart.

Tilbakemeldingene vi får fra medlemmer er at mange allerede har inngått avtaler med mannskap, med lineegnere/egnersentraler og fiskebruk, med bakgrunn i varslet oppstart i juni og at det vil være svært problematisk å fremskynde oppstarten på så kort varsel. Mange fiskere er dessuten fortsatt opptatt med avviklingen av torskefisket, etter en svært utfordrende sesong med tanke på vær, tilgjengelighet og leveringsavtaler.

Dersom oppstartsdatoen fremskyndes slik det foreslås, er det flere som ikke ser annen mulighet enn å kansellere inngåtte avtaler, da risikoen for stopp i fisket og økonomisk tap knyttet til dette blir altfor stor.

Norges Kystfiskarlag mener forslaget om tidligere oppstart i fisket ikke er tilstrekkelig begrunnet, og at ulempene foreslåtte endringer vil medføre for den minste kystflåten er altfor store til at vi kan gå med på foreslåtte endring. Oppstart 4. juni vil sikre alle fartøygrupper forutsigbarhet og like vilkår, noe vi mener bør være tungtveiende i reguleringen av de ulike fiskeriene i et år som er ellers er preget av stor usikkerhet. Skyteøvelsen ved Andøya i starten av juni er også et moment det er tatt hensyn til i denne sammenheng.

Blåkveitefisket er et viktig sesongfiskeri for kystflåten og utgjør en betydelig del av driftsgrunnlaget for flere. I år er fisket særlig ventet å bli betydningsfullt, da man av sammensatte grunner har havnet i en situasjon hvor mange vil ha vanskeligheter med å få utnyttet sine torskekvoter fullt ut.

Vi mener det vil være svært uheldig dersom man nå endrer så radikalt på forutsetningene i reguleringen. Foreslåtte endringer vil ikke bare utgjøre noen negative konsekvenser, slik det påpekes i høringen, det vil i realiteten utelukke store deler av kystflåten fra å delta i fisket under like vilkår som øvrige fartøygrupper, og medføre såpass stor usikkerhet at deltagelse blir urealistisk.

Uavhengig av oppstartsdato mener Norges Kystfiskarlag at det er avgjørende å senke maksimalkvoten til et nivå som senker fisketakten slik at mulighetene for kappfiske blir tilnærmet eliminert. Følgende maksimalkvoter foreslås:

  • 0 -13,99 m – 16 tonn
  • 14 -19,99 m – 18,5 tonn
  • 20 -27,99 m – 21 tonn

På denne måten vil man kunne gjøre det mulig å kombinere blåkveitefisket med andre fiskeri i samme periode, og gjøre det mulig å fiske bifangst av blåkveite etter at maksimalkvoten er fisket. Det vil være gunstig for den minste flåten.