Regjeringen åpner opp for prøveboring i feltet Nordland V, et område like sør for Lofoten og Røst og vest av Træna. Selve aktiviteten vil skje nært Trænarevet, som et område bestående av sjeldne og sårbare koraller. Åpningen strider mot Havforskningsinstituttets anbefalinger, og burde ikke vært realisert. Vi mener petroleumsmyndighetene ikke viser nok hensyn, og burde vært langt mer restriktive i forhold til føre-var prinsippet.

Nylig ble det kjent at selskapet DEA Norge har fått tillatelse til å starte prøveboring i dette området på Helgelandskysten. Feltet ligger 54 kilometer fra Myken, og åtte kilometer sør for Trænarevet. Operasjonen vil medføre forbruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp til luft og avfallsbehandling.

Det skal brukes kjemikalier i rød og svart kategori som det ikke søkes om utslippstillatelse for. DEA opplyser at væskene vil brukes i lukkede systemer, og sier at de «vil under normale omstendigheter ikke slippes ut».

Fiskerimyndighetene er nokså uklare på om slik aktivitet kan anbefales. Mens Fiskeridirektoratet ikke ser de store konsekvensene, er Havforskningsinstituttet langt mer negativ. HI går så langt som å fraråde enhver aktivitet i blokkene som dekker Træna korallfredningsområde.

Oljeboring nær Trænabanken og Røst er uklokt, og følger ikke føre-var prinsippet.

Havforskerne mener området ligger oppstrøms for de sårbare og verdifulle områdene i Lofoten og Vesterålen, og at eventuelle utslipp fra uhell vil etter all sannsynlighet drive inn i de sårbare områdene lenger nord. Fiskeridirektoratet legger i sin høringsuttalelse at utslipp til sjø ikke bør forekomme, særlig utslipp av kjemikalier.

Lokaliteten ligger i åpningen av Vestfjorden og med relativt kort avstand til både Træna og Røst. I tillegg til flere koraler på Trænarevet, Røstrevet og Holarevet, er området et av de viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke fiskeslag. Området har også mye sjøfugl som lever på kysten av Helgeland og Lofoten. 

Leteområdet ligger kun ligger 83 kilometer sørvest av Røst, og dermed svært nær de sårbare områdene i Lofoten. Ifølge HIs rapport om økosystemet i Lofoten oppholder 70 prosent av de kommersielle fiskeslagene i Barentshavet og Norskehavet seg i dette området, som egg, yngel eller larver. Dette er tungtveiende argument mot en åpning.

Vi forstår godt at både miljø- og fiskeriinteressene er provosert av vedtaket, og mener myndighetene burde vært langt mer restriktive i sine anbefalinger. Det faktum at havforskerne er så negativ, burde også vært tillagt større betydning. Vi er ikke fortsatt oljeutvinning på norsk sokkel, men når alle faglige råd er så kategorisk som her burde de vært lyttet til. Det har dessverre ikke oljeministeren gjort. Det er svært kritikkverdig.