Dette forurensende og utdaterte gruveprosjektet må stanses. Nå må næringsminister Jan Christian Vestre komme på banen og trekke driftskonsesjonen tilbake.

Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet Foto: Kjersti Sandvik

Natur og Ungdom aksjonerer for å stanse Nordic Minings arbeid med å klargjøre tomten for gruvevirksomhet. Gruveselskapet har begynt rivningen av hus i området hvor industrianlegget skal bygges.

Ikke ferdigbehandlet

Naturvernforbundet deltar ikke selv i sivil ulydighets-aksjoner, men vi støtter Natur og Ungdoms kamp for å hindre byggingen av gruveanlegget. Vi reagerer sterkt på at Nordic Mining har startet arbeidet før klagen på driftskonsesjonen er behandlet i Nærings- og fiskeridepartementet.

Sammen med Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner har Naturvernforbundet påklaget driftstillatelsen til Nærings- og fiskeridepartementet.

I tillegg er planene om gruvedumping også klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). ESA har foreløpig konkludert med at sjødeponiene i Førdefjorden og Repparfjorden er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Mye tyder på at prosjektene også strider med EUs vannrammedirektiv.

En sterk sak

Vi mener at driftstillatelsen til Nordic Mining er ulovlig og vurderer å gå rettens vei for å få stanset dette. Gruveprosjektet er et klart brudd med EUs mineralavfallsdirektiv, noe som gir oss en sterk sak.

«Naturvernforbundet ser gruvedumping i Førdefjorden som ein av dei største forureiningsskandalane i nyare norsk historie. Førdefjorden er ein rein og fiskerik fjord som vil ta stor skade dersom det vert dumpa gruveavfall i fjorden», står det i en uttalelse som Naturvernforbundets landsstyre vedtok 6. mars i år.

Nordic Mining skal utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet og har fått konsesjon til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Avfallet består av finmalt steinstøv, miljøgifter, ulike kjemikalier og mikroplast.

Selskapet har også fått tillatelse til å slippe stoffet SIBX ut i den artsrike fjorden, et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer, og som det er lite kunnskap om hvordan stoffet vil brytes ned i fjorden.

I strid med Hurdalsplattformen

Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea om å tillate nye prosjekter med gruvedumping i sjøen. Samtidig har Norge en lederrolle i arbeidet med å holde havet rent gjennom statsminister Jonas Gahr Støres verv som leder av Det internasjonale havpanelet.

Bruk av sjødeponi strider også med regjeringens mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, slik det står i Hurdalsplattformen.

Sjødeponi er en utdatert og gammeldags metode, det motsatte av sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi er avfallsmassene en ressurs, og ved å dumpe dem i sjøen mister man alle sjanser for å utnytte dem, også i framtiden.