Regjeringen har lansert nye mål for produksjon av vindkraft til havs.

Utbygging av vindkraft på land har ført til enorme konflikter med natur og naturbaserte næringer.

Konsesjonssystemet og dagen miljølovverk i havområdene er altfor dårlig til å håndtere miljøhensyn.

Vi frykter regjeringen nå gjør samme feilen i havet som de gjorde på land.

Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet Foto: Monica Løvdahl

Utdatert lovverk

Naturvernforbundet er bekymret for tilstanden i havet og i fjordene våre. Forurensning og mat- og næringsmangel for sjøfugl har sterkt påvirket økosystemer langs kysten, i fjordene og ute i havet. Klimaendringene forverrer tilstanden ytterligere.

Frem mot 2040 har regjeringen lansert et mål om å dele ut konsesjoner til produksjon av 30 gigawatt havvind. To områder er allerede åpnet for havvind: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Den neste utdelingen av areal vil skje i 2025.

Det totale området som skal utlyses vil tilsvare cirka en prosent av norske havområder. Til sammenlikning har mindre enn 0,5 prosent av norske havområder et slags vern.

Samtidig har både denne og forrige regjering gjort lite for å øke vernet i havet, selv om vi internasjonalt har mål om å verne minst 30 prosent.

I tillegg er dagens lovverk utdatert og utilstrekkelig ettersom naturmangfoldloven ikke er gjort gjeldende i store deler av norske havområder.

Må lære av feil

Det hviler et stort ansvar på miljø- og energistatsrådene.

All utbygging av energi har konsekvenser for naturen, også vindkraft til havs. Dermed står myndighetene nå overfor en stor og viktig oppgave: å sikre havets rike natur i havvindutbyggingen.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at klima og natur skal være en ramme rundt all regjeringens politikk. Både regjeringen og bransjen må lære av de feilene som er begått på land. Lages det gode spilleregler nå, sparer vi både samfunnet og naturen for mange problemer senere.

Det er flere store problemer med naturforvaltningen til havs.

Naturvernforbundet mener at det ikke kan satses på utbygging av vindkraft til havs før miljølovverket er forsterket slik at naturmangfoldloven gjelder til havs og det er etablert tilstrekkelig med verneområder. I tillegg trengs det kunnskap og forskning om tilstanden til økosystemet.

Økosystemet i havet er allerede hardt pressa og svært mange av sjøfuglartene våre er i sterk tilbakegang. Forurensning, plast- og gruveavfall, overfiske og klimaendringer gjør i dag stor skade – og en vindkraftutbygging til havs kan gjøre vondt verre.

Vi trenger ansvarlige statsråder som setter hensyn til natur og miljø i førersetet når vi skal igangsette vindkraft til havs.

Nødvendig å omstille Norge

Naturvernforbundet mener at:

  • Naturmangfoldloven gjelde i alle norske havområder
  • De lovfestede prinsippene om kunnskapsbasert forvaltning, føre-var og samlet belastning må gis avgjørende vekt i forvaltning av alle marine næringer.
  • Norge må verne 30 % av havområdene våre, i tråd med internasjonale mål, før nye arealer loves bort til vindkraft eller andre nye næringer til havs.

Det haster med å fase ut fossil energi!

Det er helt nødvendig å omstille Norge fra vår oljeavhengighet slik at vi kan nå klimamålene våre og bidra til å redusere den globale oppvarmingen.

Naturvernforbundet mener at ny energi primært må brukes til å redusere bruken av fossil energi og at redusert forbruk, energisparing og energieffektivisering er viktigst for at vi skal nå våre klimamål.