Regjeringen følger opp ambisjonene om et trygt arbeidsliv der faste stillinger er hovedregelen og strammer inn reglene i arbeidsmiljøloven om bruk av innleid arbeidskraft.

NNN organiserer ansatte som jobber i sjømatindustrien. Det betyr at jeg som forbundsleder reiser mye på bedriftsbesøk langs kysten vår og treffer både ansatte og ledere i disse bedriftene. Jeg var nylig på flere bedriftsbesøk i Troms, og da diskuterte vi blant annet hvordan sjømatindustrien skal rekruttere og beholde stabil arbeidskraft.

Gjesteskribent arbeidsliv: Anne Berit Aker Hansen

Anne Berit Aker Hansen er en av våre gjesteskribenter om temaer innen arbeidsliv. Hun er forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Uholdbar driftsmodell

Den driftsmodellen som deler av sjømatindustrien i dag benytter, med mye midlertidig arbeidskraft og mange innleide fra utlandet, som ofte pendler til sine hjemland, er hverken sosialt bærekraftig eller levedyktig på sikt. Gjennom Korona pandemien så vi konsekvensene. Mange arbeidstakere kom rett og slett ikke inn i Norge, og bedriftene manglet arbeidskraft. En annen konsekvens ser vi fra tilsynsrapportene til Arbeidstilsynet og A-krimsentrene. Det er en klar sammenheng mellom grove tilfeller av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft.

Sjømatbedrifter med store sesongtopper trenger ekstra arbeidskraft i perioder, men det må være et mål at hoveddelen av bemanningen er faste ansatte. Det er bra for lokalsamfunnene langs kysten at ungdom og voksne kan få fast arbeid i lokale bedrifter. Også utenlandske arbeidstakere som ønsker å etablere seg i våre lokalsamfunn må ha en fast jobb.

Sesongarbeidere og vikarer bør også ansettes direkte og ikke tas inn via bemanningsbyråer. Det finnes sjømatbedrifter som ikke benytter seg av innleid arbeidskraft, men rekrutterer sine ansatte selv, også for sesongarbeid. Dette er gode eksempler til etterfølgelse og viser at det er mulig.

Forslag om innstramminger i innleiereglene

Uavhengig av hva man måtte mene om å bruke innleid arbeidskraft, vil det komme innstramminger i regelverket. Regjeringen har sendt ut på høring flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mm som vil skjerpe innleiereglene. Blant annet:

  • Oppheve adgangen til å benytte innleie ved arbeid av midlertidig karakter, som blant annet vil omfatte sesongarbeid.
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entrepriser for å hindre omgåelser av loven der det som egentlig er innleie betegnes som entreprise.
  • Utvide retten til fast ansettelse etter en viss tid som innleid.
  • Innføre en godkjenningsordning for å bli kvitt useriøse bemanningsforetak.

Det er høyst sannsynlig at disse forslagene blir vedtatt av Stortinget i løpet av året.

Innleie etter avtale med tillitsvalgte

Regjeringen viderefører imidlertid adgangen i arbeidsmiljøloven §14-12 (2) til å inngå avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie. Dette gjelder virksomheter som er bundet av tariffavtale som er inngått med fagforening med såkalt innstillingsrett. Slike avtaler kan blant annet inngås for å dekke arbeid av midlertidig karakter hos innleier, for eksempel ved sesongsvingninger. Men det krever altså at det inngås en lokal avtale om dette med de tillitsvalgte i bedriften. Dette er en «sikkerhetsventil» for bedriftene ved store uforutsette sesong- og arbeidstopper og vil samtidig gjøre det mer attraktivt for bedriftene å ha tariffavtale. Men de tillitsvalgte kan ikke gi arbeidsgiverne en «blankofullmakt» til å leie inn arbeidskraft i stedet for å ansette direkte.

Stortinget har nylig vedtatt å gjeninnføre reglene i arbeidsmiljøloven om kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. Kollektiv søksmålsrett innebærer kort forklart at en fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak, kan reise søksmål om lovligheten av slik innleie. Den enkelte innleide vil ofte være redd for å ta opp spørsmål om brudd på regelverket i frykt for å skape konflikt og miste fremtidige oppdrag. Ved å gi fagforeninger rett til å fremme søksmål i slike saker øker sjansen for at brudd på reglene avdekkes og forfølges.

Det blir nok ikke et rush av saker i rettsapparatet hvor fagforeningene benytter seg av den kollektive søksmålsretten. Men det faktum at muligheten eksisterer, vil sannsynligvis ha en oppdragende effekt og det gir fagforeningene et viktig verktøy i kampen mot ulovlig innleie.

Fremtidens arbeidsliv

De foreslåtte innstrammingene i regelverket er bra og helt nødvendig. Det vil styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som vi vil ha i Norge og bidra til flere faste ansettelser og trygge jobber. Det vil gjøre det lettere å rekruttere lokal arbeidskraft og mer attraktivt å jobbe i sjømatindustrien, noe som er nødvendig for å bygge og beholde viktig kompetanse. Jeg vil også våge den påstand at direkte ansettelser i bedriftene skaper bedre arbeidsmiljø og arbeidsforhold for alle, øker effektiviteten og er bra for bunnlinjen.