Dommen er lang og omfattende, men premissene like fullt tydelige. Flertallet i Høyesterett la til grunn at man skulle foreta grunnlovsvurderingen ut fra en såkalt uegentlig tilbakevirkningsnorm.

Audun Maråk, adm. dir Fiskebåt. under Arendalsuk 21 Foto: Kjersti Sandvik

Her er hovedtemaet hvilken virkning omgjøringen har for den som rammes. I sin vurdering av hvilken virkning gjeninnføring av tidsbegrensningen fikk for Volstad, uttalte flertallet v/førstvoterende blant annet:

«Volstads tap knytter seg dermed til perioden etter 2032. Ved beregningen av nåverdien i 2007 av dette tapet må det tas hensyn til hva som vil være påregnelig kvoteandel for Volstad i årene fra og med 2033. I denne forbindelse er det naturlig å ta utgangspunkt i den klart uttalte forutsetningen om at strukturkvotene etter utløpet av tidsbegrensningen, skal fordeles på deltagerne i gruppen, jf. Strukturmeldingen…».

Det kan ikke herske noen tvil om at det begrensede økonomiske tapet som følge av forutsetningen om tilbakefall til fartøygruppen, var avgjørende for at flertallet kunne konkludere som de gjorde.

Volstad vant frem i tingretten, lagmannsretten og tapte 9–8 i Høyesterett. For mange et eksempel på at Høyesterett har en tendens til å gi staten medhold. Høyesteretts flertall la imidlertid til grunn at næringsaktørene kan stole på Stortingets forsikringer om at strukturkvotene skal falle tilbake til fartøygruppene.