Over lengre tid har det vært diskutert i ulike forum om deltakelsen etter fangst av snøkrabbe burde begrenses. Mandag 16. mai 2022 kom pressemeldingen om at forvaltningen skal gjennomgå reguleringen. Det er samtidig fastsatt en avskjæringsdato som i praksis lukker fiskeriet.

Jørgen Blix Nicolaysen Foto: Kvale Advokatfirma
Rode S. Rønning-Hansen Foto: Kvale Advokatfirma

Etterspurt deltakerbegrensning

Over flere år har næringsaktører og sentrale fiskeriorganisasjoner bedt om en deltakerbegrensning i fiskeriet etter snøkrabbe. Myndighetene på sin side har uttalt at det ikke har vært behov, og vinteren 2021 uttalte statssekretær Vidar Ulriksen (NFD) at fiskeriet etter snøkrabbe ikke ville bli lukket med den begrunnelse at det var lav aktivitet.

I pressemelding 16. mai opplyser fiskeri- og havminister Skjæran at Fiskeridirektoratet har fått i oppdrag å gjøre en «helhetlig vurdering av fremtidig fangst av snøkrabbe», med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten.

I bestillingen til Fiskeridirektoratet er oppdraget blant annet begrunnet med at totalkvoten har blitt landet i årene 2019-2021, og at 63 fartøy har fått tildelt tillatelse til å fangste snøkrabbe (snøkrabbetillatelse).

Antall tildelte snøkrabbetillatelser har økt markant de siste årene, men mange av de tildelte tillatelsene har forblitt inaktive. I de fem siste årene har det vært en kjerne på 10-14 deltakende fartøy i fangsten, mens hittil i 2022 viser fangsttallene per 16. mai at 23 fartøy har landet 5650 tonn snøkrabbe. Den økte deltakelse har medført en rekordtidlig stopp av fangsten den 6. juni 2022.

Økningen i antall fartøy som søkte om tillatelse, førte til at Fiskeridirektoratet utga en instruks den 29. mars 2022, som strammet inn på to av tildelingsvilkårene. Dette ble angivelig gjort for å unngå at rederier posisjonerte seg for en eventuell lukking uten å faktisk iverksette fangst.

Lønnsomhet og bærekraftig fangst

Argumentet for å opprettholde et åpent fiskeri har vært at adgangen til å høste «bør være åpent for alle, så lenge ikke økonomiske eller regulatoriske hensyn veier tungt i motsatt retning».

I bestillingen vises det til at tilgangen på bedre kunnskap og rapportering fra fiskeflåten har gitt grunnlag for å etablere en langsiktig bærekraftig fangst.

At NFD nå velger å gjennomføre en vurdering antyder at forvaltningen mener tiden er inne for at fangsten bør lukkes slik at de deltakende fartøy som har investert og fangstet sikres stabile og lønnsomme vilkår. Samtidig sikrer forvaltningen bedre regulatoriske rammer for å bidra til bærekraftig fangst.

Fangsten av snøkrabbe er i dag regulert som et åpent fiskeri med kappfiske. Et kappfiske med for mange deltakere er hverken næringen eller forvaltningen tjent med.

Det gir økt sikkerhetsrisiko, brukskollisjoner på feltet, sårbarhet for driftsstans, dårligere kvalitet på fangst, kortere sesong for landindustrien og dårligere markedsvilkår.

Å få fiskeriet inn i stabile regulatoriske rammer gir ro og forutsigbarhet for aktørene.

I likhet med mange andre fiskerier er fangst av snøkrabbe avhengig av når kvaliteten og tilgangen er best. Dersom formålet er å sikre best lønnsomhet i fangstleddet burde det lede til at flåten får fangste snøkrabbe når forholdene ligger best til rette for det.

Lønnsomhet i flåten er også viktig for miljø-, sosial- og forretningsetiske forhold (ESG-kriterier).

Muligheten til å satse på fornyelse av fartøy, utvikle teknologi og bedre sosiale forhold om bord, forutsetter en bærekraftig fangst som er lønnsom over tid.

Deltakerbegrensninger

NFD uttaler at de ikke legger føringer for Fiskeridirektoratets vurdering, men samtidig vises det til mulige tiltak for hvordan fangsten kan:

  1. reguleres ved å begrense adgangen til deltakelse,
  2. det kan reguleres ved å fastsette kvoter og fartøykvoter på ulike nivåer,
  3. det kan etableres en påmeldingsordning kombinert med siste utseilingsdato, og
  4. det fastsettes rulleringslister og omfordelingsdatoer for ufisket kvantum fordelt til passive tillatelser etc.

Formålet om å skape grunnlag for lønnsomhet over tid forutsetter forutberegnelighet, hvilket ikke uten videre er enkelt forenlig med «påmeldingsordninger» og/eller «rulleringslister med omfordelingsdatoer» for ufisket kvantum.

Et spesialisert fiske

NFD påpeker at tildeling av snøkrabbetillatelser har forutsatt at fartøyene også har annet driftsgrunnlag (med noen få unntak), og videre at: «Men for aktørene som har investert og deltar aktivt i fangsten, har fangst av snøkrabbe likevel utviklet seg i retning av å bli et spesialisert fiske».

Kanskje er påpekningene et signal om at det skal vurderes å tilgodese de som driver (eller planlegger å drive) «spesialisert fiske», for eksempel gjennom større kvoter eller ved andre «fordeler».

Det har vært uttrykt, og dels fremvist politisk vilje til å tilgodese fiskefartøy med særordninger dersom landinger søkes tilpasset landsiden hvor dette kan bidra til helårlige arbeidsplasser.

Det gjenstår å se om, og eventuelt i hvilken grad, hensynet til landsiden vil påvirke vurderingene av fremtidens reguleringer av snøkrabbefangsten.

Avskjæringsdato

Det presiseres i bestillingen fra NFD at :«dersom myndighetene på et senere tidspunkt skulle beslutte å begrense deltakelsen i snøkrabbefangsten, kan det ikke påregnes at aktivitet som finner sted eller avtaler om investeringer som blir inngått for fangst av snøkrabbe etter [16. mai 2022] vil kunne danne grunnlag for fremtidig deltakelse i fangst av snøkrabbe».

NFD har dermed fastsatt avskjæringsdato 16. mai 2022.

En slik avskjæringsdato medfører at fiskeriet i praksis lukkes. Det er ikke tydelig angitt hvordan lukkingen skal praktiseres og gjennomføres, men de fartøy som ikke kan vise til aktivitet eller avtalte investeringer (i et uvisst omfang) vil ventelig bli utestengt fra snøkrabbefangsten.

Bestillingen fra NFD gir ikke nærmere retningslinjer for graden av forpliktelse som må inngå i avtaler om investeringer, eller omfanget av aktivitet før avskjæringsdatoen.

Hvorvidt aktiviteten skal følge tillatelse eller skroget er heller ikke avklart.

Kort frist

Fristen for å avgi vurderingen er satt til 15. september 2022. Siden det legges opp til en bred vurdering samt at ferieavviklingen nærmer, synes dette å være en kort frist.

Fiskeridirektoratet er i samme periode midt i en omorganiseringsprosess og er også pålagt en rekke andre tunge oppgaver som krever ressurser med blant annet Kvotemelding 2.0 som er bebudet allerede før sommeren!

Den korte fristen kan tas til inntekt for at NFD mener at det haster med å få på plass en begrensning. For å komme i mål innen fristen er det nærliggende å tenke at Fiskeridirektoratet må ta utgangspunktet i kjente løsninger fra andre fiskerier og begrense omfanget av utredningen.

Gitt at en vurdering blir avgitt innen fristen skal en høring gjennomføres og innspill til denne vurderes. Det virker da lite sannsynlig at endringer vil tre i kraft før tidligst i 2023.

Nødvendig med begrensinger

Det er et godt prinsipp at fiskerier skal være åpent for allmennheten, men dersom det skal etableres en bærekraftig og lønnsom fangst av snøkrabbe, til det beste for flåten og samfunnet, må deltakelsen begrenses.

Diskusjonen må derfor dreie seg om hvordan deltakelsen skal reguleres.