Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere meldinger fra medlemmer om vanskelighetene. Problemer i mottaksstrukturen, hvor fiskere blant annet er pålagt kraftige begrensninger i fisket der hvor tilgjengeligheten er god, samtidig som flere også melder om problemer med å få leveringsavtale grunnet den usikre markedssituasjonen for hvitfisk som følge av pandemien. Det nevnes også at konkurransen fra større fartøy i kystnære fiskefelt oppleves ødeleggende for den minste flåten.

Tom Vegar Kiil, leder Norges Kystfiskarlag Foto: Privat

I flere områder, hovedsakelig i Lofoten, har også tilgjengeligheten på fisken, og været skapt store vanskeligheter for gjennomføringen av et normalt fiske. Havforskningsinstituttets årlige skreitokt, samt tilgjengelig ukestatistikk fra Fiskeridirektoratet, bekrefter en nedgang i fangster fra flåten under 11 meter, både i åpen og lukket gruppe, sammenlignet med 2020. I kombinasjon med den vesentlige kvoteøkningen for torsk i 2021, gir dette merkbare negative konsekvenser for den minste og mest væravhengige fiskeflåten, som ikke har samme aksjonsradius som større fartøy.

Den minste flåtegruppen er avhengig av å fiske den tiden ressursen er tilgjengelig. En vesentlig del av fartøyene opplever store utfordringer med gjennomføringen av fisket og leveringssituasjon. Norges Kystfiskarlag ser derfor behov for at det tilrettelegges for ordninger som gjør at berørte fartøy gis mulighet til å fordele årets torskekvote ut over en lengre periode. På grunn av praksis med overregulering i flåtegruppen, er det ifølge Norges Kystfiskarlag grunn til å vurdere hvorvidt en større andel enn 10 prosent kan være mulig å overføre til neste års kvote.

  1. Styret i Norges Kystfiskarlag krever at lukket kystgruppe under 11 meter beholder sitt tildelte gruppekvantum for 2021, og at dette ikke blir fordelt oppover i reguleringsgruppene, slik praksis har utviklet seg senere år. Det må også tilrettelegges for ordninger som sikrer fleksibilitet for åpen gruppe.
  2. Videre må det tilrettelegges for at det restkvantum som fartøyene under 11 meter måtte stå igjen med ut over tillatt 10 prosent som er mulig å overføre til neste år, må kunne fordeles over årene 2022 og 2023. Dynamikken i fisket for den minste flåtegruppen tilsier at behovet for større fleksibilitet er nødvendig enn for større fartøygrupper.
  3. På grunn av konkurransesituasjon og kysttorskvern forventer Norges Kystfiskarlag at fartøy på og over 21 meter største lengde forbys å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, jf. § 31 i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N. Det vises i denne sammenheng til møte mellom fiskeriministeren og næringa 12. april, og skriftlig henvendelse i etterkant.

Norges Kystfiskarlag imøteser nærmere dialog med Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende nødvendige tiltak og ordninger som berører de minste fartøygruppene. De tre tiltakene vi har skissert mener vi kan bidra til å lette situasjonen vesentlig i et år som viser seg å bli svært krevende for kystflåten.