SIBX er ekstremt giftig for vannlevende organismer. Det må ikke under noen omstendigheter slippes ut i Førdefjorden.

Nordic Rutile, som er eid av Nordic Mining, har søkt om å bruke flotasjonskjemikaliet SIBX til utvinning av Rutil fra Engebøfjellet ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Det vil medføre utslipp av det giftige kjemikaliet til sjøen. Gruveselskapet Nussir har planer om å bruke det samme kjemikaliet med utslipp til Repparfjorden i Finnmark.

Skaper presedens

Det er helt avgjørende at Miljødirektoratet nå setter foten ned og ikke tillater utslipp av så giftige kjemikalier i norske fjorder. Hvis de tillater ett prosjekt med utslipp av gruveslam med innblanding av SIBX, blir det vanskelig å si nei til kommende søknader, sier Ask Lundberg.

I en høringsuttalelse ber nå Naturvernforbundet og Natur og Ungdom Miljødirektoratet om å avslå søknaden fra Nordic Rutile. Organisasjonene mener at utslipp av kjemikaliet bryter med vannrammedirektivet og vannforskriften.

I tillegg mener de at Nordic Rutile har oppgitt en urealistisk lav mengde SIBX i sin søknad og viser til manglende kunnskap om effektene av utslipp.

Lite uavhengig forskning

Vi kjenner ikke til andre steder hvor restmasser med SIBX blir sluppet ut i sjøen. Derfor er det lite uavhengig forskning på hvordan dette påvirker marint liv. Risikoen ved utslippet er stort. Her dreier det seg om fremtiden til en frisk fjord, sier Ask Lundberg.

På databladet til SIBX står det følgende:

«Highly toxic to aquatic life. May form complexes with heavy metals, increasing their uptake, ie fish may accumulate heavy metals more readily» og «This material is toxic to aquatic organisms and should be kept out of sewage and drainage systems and all bodies of water.»

Å tillate et utslipp av et kjemikalium som blir omtalt slik i en frisk fjord er et storstilt og svært risikabelt eksperiment. Det er ikke slik vi skal behandle fjordene våre.

I juni fikk Nordic Mining konsesjon til gruvedrift i Engebøfjellet. Det er gitt tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn med gruveslam i Førdefjorden. Dette til tross for at den nasjonale laksefjorden er særdeles ren og artsrik med fullt fungerende økosystem. Den er en gyte- og sjømatfjord som har gitt grunnlag for bosetting og næring i flere tusen år.