Å være leder i Norges Fiskarlag kan være krevende. En viktig premiss bør alltid ligge i bunnen – man skal ha respekt for prosesser, man skal høre alle synspunkter og man skal bidra til at det trekkes konklusjoner som gjenspeiler det som medlemmene i Norges Fiskarlag mener. Dette gjelder både i enkeltsaker og i store prinsipielle saker. Dette kjenner du Knut Werner også meget godt til gjennom din lange fartstid i Landsstyret, hvorav flere år som organisatorisk nestleder.

Noen ganger klarer vi å finne kompromisser som de fleste kan leve med, og som derved får stor gjennomslagskraft. Andre ganger er det åpenbart at meningsforskjellene er store, og da må vi holde avstemminger i landsstyret. Dette skjer i full åpenhet og – det blir en konklusjon til slutt.

Det kreves mye av alle de som deltar i det organisasjonsdemokratiet som Fiskarlaget legger til rette for. Det krever gode og åpne prosesser, men det kreves også at man har respekt for at det trekkes konklusjoner.

Jeg har ingen problemer med å forstå at medlemmer har vanskelig for å se at ens egen interesse blir tydelig ivaretatt gjennom en organisasjon som skal favne over hele flåteleddet. Jeg har heller ikke noe problem med å forstå de som mener at selve organisasjonsformen hører hjemme i en annen tid og at man dermed blir misfornøyd med det verktøyet som organisasjonen er.

Jeg synes derfor det er et paradoks at vi ikke er i stand til å samle medlemslagene om helt nødvendige endringer i organisasjonen. Vi er misfornøyde med organisasjonen og vi er samtidig imot alle forslag til endringer.

Når Fiskarlaget Nord har valgt å melde seg ut av Norges Fiskarlag, må man både prøve å forstå bakgrunnen og man må respektere beslutningen. Da dette skjedde på årsmøtet i 2020, kom det som en stor overraskelse på meg og jeg var helt sikkert preget av det under selve årsmøtet. Det var ikke min hensikt å fremstå som hverken arrogant eller sint overfor årsmøtet, som jeg har fått høre fra enkelte, eller som et «polart lavtrykk», som du Knut Werner karakteriserer min opptreden.

Jeg har heller ikke prøvd å idiotforklare personer eller prosess, eller på noe tidspunkt uttrykt at enkeltpersoner har mer ansvar enn andre for den vanskelige situasjonen i Norges Fiskarlag.

Som du er kjent med, fant ikke siste Landsmøte grunnlag for å foreta endringer i organisasjonen i 2019. Landsstyret har diskutert grunnlaget for et nytt organisasjonsinitiativ så sent som sist høst, men tilbakemeldingene fra medlemslagene har dessverre ikke gitt gode indikasjoner på at et nytt initiativ fra Fiskarlaget sentralt vil kunne lede til omorganisering av laget. Landsmøtet og Landsstyret har oppfordret medlemslagene til å komme fram til bedre løsninger innenfor den organisasjonsmodellen vi har, og Landsstyret og administrasjonen har jobbet med organisasjonssaken i mange år. Det er brukt mye energi og ressurser på dette.

Så må jeg nevne at Norges Fiskarlag har startet en spennende prosess med å reetablere et arbeidsprogram fram mot kommende Landsmøte, og som er ment å skulle angi lagets kurs og mål på sentrale politikkområder for neste landsmøteperiode. Dette gjør vi fordi vi trenger avklaringer i organisasjonens standpunkter knyttet til viktige premisser for videre utvikling i næringa. Alle medlemslagene skal bidra i denne prosessen, som jeg ser fram til som en av hovedsakene på Landsmøtet til høsten.

Avslutningsvis – vil jeg si at endringsprosessene har pågått over tid og så absolutt er blitt tatt alvorlig av ledelsen i Fiskarlaget. Men som også du Knut Werner påpeker, kan ikke den valgte ledelsen bære dette ansvaret alene. Derfor betinger det at også medlemslagene i fellesskap må bidra til å finne løsninger som er tilfredsstillende for alle.

Denne oppfordringen står ved lag, og både jeg og Landsstyret har ambisjoner og håp om at vi gjennom organisatoriske tilpasninger forankret hos medlemmene skal få bygget et sterkt Norges Fiskarlag som fortsatt skal ivareta interessene til alle fiskere og fartøygrupper på kysten fra sør til nord, slik laget har gjort i snart 100 år.

Som leder er jeg forpliktet til å stå på det valggrunnlaget som organisasjonen har lagt for oss, nemlig mønsterlovene. Det betyr at jeg lojalt vil fortsette å arbeide for å bidra til at vi kan stå sammen og utvikle organisasjonen som et landsomfattende representativt og faglig sterkt talerør for en stolt og fremtidsrettet næring.

Fremtiden for alle norske fiskere ivaretas best gjennom de tre nøkkelordene: Enhet, helhet og ansvar.