I takt med økt smitte av koronaviruset i Europa viser tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 10,4 milliarder norske kroner i oktober, det var en nedgang på 5 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Målt i euro faller imidlertid verdien med 14 prosent. Oktober ble dermed en «rød måned» i både norske kroner og euro. I aksjemarkedet brukes gjerne begrepet korreksjon om et fall i børsverdien på mellom 10 og 20 prosent.

Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker Sjømat, Nordea Bank Foto: Kjersti Kvile

«Rød oktober»

Den viktigste forklaringen på nedgangen er at prisøkningen på laks før jul foreløpig er fraværende. Det samme skjedde før påske i år, da gikk oppdretterne glipp av en milliard norske kroner i inntekter.

Ifølge Sjømatrådet har det imidlertid aldri før vært eksportert mer laks i en enkeltmåned enn i oktober, det forteller om en velfungerende verdikjede og fortsatt høy etterspørsel.

På samme måte som amerikanske og russiske styrker jaktet på den superhemmelige russiske ubåten i filmen «Rød oktober», jakter verden på en vaksine som kan beskytte oss mot viruset. WHO sier at friske, unge mennesker må vente til 2022 før de blir vaksinert. Selv om flere vaksinekandidater er i siste fase av utprøvingen, antyder Helsedirektoratet at vi må vente til april før vaksineringen kan starte for fult i Norge.

Inntil verden har en vaksine mot viruset, vil den ha en negativ effekt på eksportverdien av norsk sjømat. Hittil er 50 millioner mennesker registrert smittet og det er meldt om 1,2 millioner dødsfall. I 2001 brukt investeringsbanken Goldman Sachs begrepet BRIC-landene om Brasil, Russland, India og Kina for første gang. Landene har sammen med USA, vært eller er blant de hardest rammede av pandemien.

Makro-medvind

Den makroøkonomiske medvinden i form av en svak krone, lave renter og rimelig olje fortsetter. I øyeblikket er kronekursen drevet av oljeprisen og sentimentet i aksjemarkedet. Kombinasjonen av et mettet oljemarked, ledig kapasitet hos mange produsenter og en svak etterspørselsside, gjør at det er vanskelig å se for seg høyere oljepriser på kort sikt.

Dermed er det grunn til å tro på en fortsatt svak krone en periode framover. I oktober var euroen 8 prosent sterkere mot krona enn i oktober i fjor.

Det internasjonale pengefondet spår en negative vekst i verdensøkonomien på fire prosent i år, mens veksten neste år er forventet å være fem prosent. For sjømatnæringen er situasjonen mer utfordrende fordi pengefondet forventer et fall i den europeiske økonomien på åtte prosent inneværende år og en vekst på fem prosent neste år, slik at den europeiske økonomien vil være svakere i 2021 enn i 2019.

Laks

Laksen er fortsatt den viktigste arten og sto for 62 prosent av eksportverdien i oktober, ett prosentpoeng mer enn i oktober i fjor. I spotmarkedet var prisene ved inngangen av måneden omtrent på nivå med i fjor, men den normale prisstigningen før jul har foreløpig uteblitt på grunn av pandemi og økte slaktevolum.

Prispremien for storfisken varierer fra uke til uke, og i oktober var prispremien på storfisken på mellom 10 og 15 prosent.

Det er variasjoner i tilbud og etterspørsel, samt tilgang på flyfrakt og prisnivå som i stor grad styrer prisutviklingen. Sør-Korea, Kina og Thailand var de største oversjøiske markedene for hel fersk laks i oktober, mens USA og Japan var de største filetmarkedene utenfor Europa.

Målt i mengde har eksporten av fersk laksefilet økt med hele 18 prosent hittil i år.

Villfanget fisk

Tall fra Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag viser en prisøkning på første hånd for alle størrelser av torsk, sei og hyse i oktober, sammenlignet med september.

I handelsstatistikken øker eksportprisen på fryst torsk og fryst sei, mens hyseprisen er stabil sammenlignet med september.

Torsken er fortsatt preget av lave volum på første hånd og trolig faller prisen noe når landingene av fryst torsk fra havfiskeflåten øker i november. Eksportverdien av all norsk torsk falt imidlertid med kun tre prosent sammenlignet med oktober i fjor i norske kroner.

Makrellfisket nærmer seg slutten og 95 prosent av årets kvote er fisket. Fordi fisket kom sent i gang, var det et begrenset eksportvolum fram til midten av oktober. Til tross for den kraftige kvoteøkningen holder eksportprisen på fryst makrell seg på 16 kroner per kilo, det bidrar sammen med kvoteøkningen til en rekordhøy førstehåndsverdi. Markedene utenfor Asia har absorbert mye av kvoteøkningen, mens Taiwan har kompensert for redusert eksport til Kina.

Mel og olje

For silda fortsetter filetproduktene å dominere med Tyskland og Polen som de største markedene. Den høye filetandelen støtter fortsatt høye førstehåndspriser. Fiskemel- og fiskeoljeprisene er henholdsvis fem og ti prosent høyere enn i fjor i amerikanske dollar, noe som sammen med en svakere krone gir økte inntekter fra restråstoffet for filetprodusentene.

Pandemien fortsetter å ha en negativ effekt på eksportverdien av norsk sjømat og oktober ble en rød måned sammenlignet med oktober i fjor. Med hjelp av en svak krone er imidlertid eksportverdien hittil i år nærmest identisk med samme periode i fjor.