Fisketurisme er en typisk distriktsnæring som skaper arbeidsplasser og aktiviteter mange steder langs kysten. Vi må nå de nødvendige grep som gjør at fisketurisme blir en sunn og bærekraftig næringsvirksomhet. 

Tomas Norvoll (Ap) Foto: Trond E Willassen

En må få bedre kontroll både med ressursuttaket, ressursutnyttelsen og at det ikke tas mer fisk ut av landet enn hva som er tillatt. Fylkesrådet legger på fylkestinget 24.–26. februar fram et forslag til svar på Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) høringssak «Forslag til endring av regler om turistfiske».

Turistfiskeanlegg skal være registrert

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forslag til endringer innebærer at:

  • Det er i utgangspunktet forbudt å føre ut av landet egen fanget fisk eller fiskevarer.
  • Den som kan dokumentere at fisken er fanget i regi av en registrert turistfiskevirksomhet kan likevel føre ut av landet 20 kg fisk.
  • Fisken må være hel, sløyd og hodekappet.
  • Turistfiskevirksomhetens innrapportering av fangster endres fra månedlig til løpende, og det blir strengere kontroll med at turistfiskeanleggene faktisk rapporterer i henhold til gjeldende bestemmelser

Vil ha lenger «karantene»

I dag er regelverket slik at det er 7 dager mellom hver gang samme turist kan ta med seg fiskekvote ut av landet fra registrert turistfiskeanlegg. Dette for å hindre muligheten for at fisketurister, først og fremst fra våre naboland, nærmest kan kjøre skytteltrafikk over grensen for å få med seg stadig nye fiskekvoter. Departementet foreslår at denne perioden skal utvides til 12 måneder.

Det er helt avgjørende at vi kommer oss bort fra 7 dager. Samtidig er det ikke sikkert at løsningen er å øke helt til 12 måneder. Vi ber derfor om at departementet vurderer nøye hvor lang tid som er hensiktsmessig for å komme skytteltrafikken til livs.

Selv om fylkesrådet støtter forslaget om at bare hel, sløyd og hodekappet fisk kan tas med ut av landet, oppfordres departementet likevel til å finne frem til praktiske løsninger som muliggjør at fisken ikke nødvendigvis må være hel i betydningen ett stykke. Det vil kunne by på praktiske utfordringer for utenlandske turister å få konservert/fryst hel fisk som ikke er oppdelt.

Vil vurdere konsesjonsordning

Fylkesrådet foreslår også å vurdere en konsesjonsordning for registrerte turistfiskeanlegg, dette for å få ned det totale ressursuttaket. Strengere krav til fangstrapporteringer vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering.

I sitt framlegg for fylkestinget gir også fylkesrådet uttrykk for at alt bi-råstoff fra turistfiske bør føres på land og at registrerte turistfiskebedrifter har et godkjent opplegg for å ta vare på denne ressursen. 

Herunder bør det kunne tillates at turister tar med seg bi-råstoff fra egen fangst ut av landet, uten fratrekk i kvoten (20 kg). Tiltak som skal hindre sløsing med fiskeressurser kan ikke bare omfatte fiskekjøttet, men hele fisken, inkludert biråstoff.