Det er stort behov for å utrede effekter både på de berørte lokalsamfunn og de aktører som blir direkte og indirekte berørt av