Det viser Fiskeridirektoratets beslutning om å overføre 11.500 tonn torsk fra trålerne til lukket gruppe i kystflåten.

Myndighetene har ført en praksis hvor de først har fordelt kvoterettighetene til de rederiene som betaler best. Deretter har de forsøkt å fordele de årlige kvotene slik at en rimelig fylkesfordeling har vært opprettholdt. Denne politikken har på den andre siden bidratt til en sterk konsentrasjon og sentralisering av de registrerte fiskerettighetene innad i fylkenes kommuner, men som til dels er eid og fjernstyrt fra andre fylker.

Det Stortinget nå har slått fast enda tydeligere, er det er et selvstendig samfunnsøkonomisk mål at kvotefordelingen skal bidra til sysselsetting og bosetting langs kysten. Det er denne korrekte lovforståelsen som må få konsekvenser for den praksisen som følges i forvaltningen når fiskerettigheter fordeles.

Den rådende misoppfatningen har etter hvert fått helt groteske utslag. Det verste eksemplet finner vi i gruppen av leveringspliktige trålere som fullstendig ignorerer konsesjonskravet om å levere fangsten til foredling i en rekke fiskerikommuner i Nord-Norge.

I stedet har myndighetene akseptert at de fryser fangsten om bord og sender 90 prosent av et totalt kvantum på 120.000 tonn til foredlingsindustri ut av landsdelen og i hovedsak til utenlandsk industri. Profitten fra denne virksomheten i de to dominerende selskapene går i hovedsak til utenlandske eiere og børskapital samt til en gruppe trålfiskere med millionlønninger.

Taperne er de kystdistriktene som etter loven skulle ha tilgang på denne fisken for lokal verdiskaping og til trygging av kystbosettingen.

Det oppsiktsvekkende nå er faktisk at Fiskeriministeren selv ikke har fått med seg kvoteendringen, ifølge Fiskeribladet. Desto bedre er det at Aps Cecilie Myrseth og Sps Geir Pollestad følger opp saken i Stortinget.

Det er helt i tråd med Stortingets klare vedtak etter Riksrevisjonens drepende avviksanalyse, at kvoter til kystfiskeflåten som gir arbeid og ringvirkninger langs hele kysten bør hentes fra de leveringspliktige trålerne som ikke oppfyller sin samfunnspålagte oppgave.