Fredag 8. oktober ble det kjent at Andøya Space fikk tildelt 365 millioner i statlige midler for å etablere en oppskytingsbase for små satellitter i Børvågen på vestsiden av Andøya.

Dette var i tråd med en innstilling fra Stortinget 29. mai 2020, hvor Andøya Space hadde søkt om disse midlene ut fra en reguleringsplan og med utviklingsplaner som hadde vært forberedt i lang tid i forveien. Disse inkluderte utbygging av utskytingsramper som skulle anlegges et stykke fra land og et naturreservat, og være tilknyttet med en vei utfylt i sjøen.

Yngve Larsen, på vegne av Andøy Fiskarlag Foto: Tommy Hansen


I denne innstillingen fra regjeringen var det stilt en del krav før det ble bevilget midler til oppstart, og siterer fra innstillingen:

«Selskapet (Andøya Space) må også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som f.eks. fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte.
I arbeidet med planen skal relevante næringsaktører konsulteres, blant annet Norges Fiskarlag.

– Vi stiller krav om at Andøya Space i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya.»

Det foreligger i dag ingen slik avtale, da Andøya Space og Norges Fiskarlag ikke har maktet å komme til enighet om denne. Konsernsjef Odd Roger Enoksen (red.anm. nå forsvarsminister) bedyrer at han har en interesse av å få til en avtale med fiskerinæringa, men det er mye som tyder på at han og Andøya Space heller velger å utrede seg selv i forhold til hvordan deres aktiviteter berører andre næringer.

Hvordan man da har greid å komme til den konklusjon at vilkårene for bevilgningen er oppfylt stiller vi oss undrende til.

Andøya Space har med tiden blitt et konsern med mange forskjellige aktiviteter som retter seg mot bruk av de samme havområder som fiskerinæringa har sin forutsetning i.

For fiskerinæringa er det etter hvert blitt svært så krevende å få den forutsigbarhet, og tilgjengelighet man er avhengig av i områdene rundt Andøya, for å drive en lønnsom verdiskaping. Det er stadig flere aktiviteter fra Andøya Space som medfører både arealkonflikter og skremmeeffekter fra både skarpe våpen og kraftig elektronisk utstyr på marinefartøy som gjør at fisk plutselig forsvinner i kortere eller lengre perioder.

Dette er allerede før det er etablert en oppskytingsbase i Børvågen som vil øke arealkonflikten ytterligere.

Andøya Space med sine datterselskaper er kommersielle aktører som bestreber økonomisk vekst som ethvert slikt selskap vil gjøre, og det varsles om økt aktivitet i alle ledd fremover.

Dette bekymrer fiskere og fiskeindustrien, ikke bare i Andøy, men også i Øksnes og på Senja. Det er ingen tvil om at økt aktivitet på alle områder er uforenlig med målet om en sameksistens med fiskerinæringa. Hvis Andøya Space ønsker å være troverdig i dette, bør man gå inn i en dialog på hvilke aktiviteter som kan kuttes eller flyttes før man går inn for nyetableringer.

Som følge av aktivitetene fra Andøya Space har Andøy Fiskarlag, og senere også Norges Fiskarlag, samt Fiskebåt, deltatt i regelmessige møter med Andøya Space gjennom mange år for å forsøke få et konstruktivt samarbeid og sameksistens, men tilliten har forvitret gjennom enighet som Andøya Space har brutt flere ganger.

I tillegg har man gjentatte ganger sett at Andøya Space ikke er åpen på hva de foretar seg som angår fiskerinæringa, og satser heller på nåde enn rett fra fiskerinæringa når de forsøker å stoppe eller forskyve tidspunkt for viktige fiskesesonger, dette har skjedd flere ganger.

I de tidligste møtene med Andøya Space følte vi i Andøy Fiskarlag oss inkludert, og vi hadde en viss innflytelse over de kampanjer Andøya Space ønsket å gjennomføre. Sammen berammet vi tidspunkt, og ble enige om vernesoner, men etter hvert forandret møtene seg til å bli rene informasjonsmøter, og hvor representanter fra både sentralt og lokalt i Fiskarlaget, samt Fiskebåt mer og mer følte seg som tilhørere om kampanjer midt på fiskefelt som man ikke hadde innflytelse på.

Konsernsjef Odd Roger Enoksen er uten tvil en dyktig selger for sitt konsern, og han har spesielt under prosessen med denne oppskytingsbasen i Børvågen vært veldig klar på den gode dialogen og samarbeidet med fiskerinæringa. Men for oss som har erfaring fra aktiviteter i regi av og møter med Andøya Space, så er den verden konsernsjefen har forsøkt å selge, en verden vi ikke kjenner oss igjen i.

Før siste koordineringsmøte som var berammet i september besluttet vi i Fiskarlaget at det ikke var formålstjenlig å fortsette og delta på møter som rene tilhørere. Og der står vi i dag.