For to år sidan byrja HI å bestilla prøvar direkte frå fangstane som vart rapportert inn via elektronisk fangstdagbok gjennom «Sildelotteriet». No utvidar me ordninga. Havforskingsinstituttet (HI) tek kvart år hundrevis av prøvar frå den kommersielle fangsten av våre viktigaste fiskeartar til bruk i kvoterådgjevinga.

Det går an å følgje med på både fiskeriet og deltaking i lotteriet på Sildelaget.no.

Utvida lotteri

, for å berekna kor mange individ fiskeria tek ut av bestanden, og kva årsklassar det vert fiska på.