Norges Kystfiskarlag reagerer på rødåtetrålingen som for tiden foregår i kystnære områder i Nordland.

Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister

Fisket nært land er begrenset. Havforskningsinstituttet undersøkte innblandingen av fiskelarver- og yngel i 2019, og konkluderte med at fisket har en ubetydelig innvirkning på fiskebestandene.

Samtidig ble det oppfordret til overvåkning av fisket med hensyn til sårbare bestander som kysttorsk og vanlig uer. Dette skal vi fortsette å følge med på.

Totalkvoten av rødåte for 2021 er 254.000 tonn. Produksjonen av rødåte i Norskehavet er beregnet til å være 190–290 millioner tonn. Den fastsatte kvoten utgjør altså ca. en promille av produksjonen.

Det må man kunne si er en forsiktig tilnærming. Det gjør jeg nettopp fordi rødåte er en nøkkelart i økosystemet.

Kvoten for 2021 kan fiskes i dyphavet i Norges økonomiske sone, dvs. utenfor 1 000 meter såkalt dybdekote nord for 62 grader nord og vest for 24 grader øst. Av dette kan 3000 tonn fiskes mellom grunnlinjene og 1000 meter dybdekote.

I tillegg er 5000 tonn avsatt til forsøks- og forskningsformål, hvorav 1000 tonn kan fiskes mellom grunnlinjene og fjordlinjene (kystnært)

Denne regjeringen har store ambisjoner om å legge til rette for ny industri og nye arbeidsplasser gjennom en økt marin verdiskaping i Norge. Det inkluderer også en bærekraftig utnyttelse av de såkalte biomarine ressursene, der rødåta inngår.

Rødåta har et stort potensial, og kan blant annet brukes til kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel.