Torsken er den viktigste arten i norsk fiskerinæring. Vinterfisket etter torsk i Norges Råfisklags distrikt er grunnmuren i det norske torskefisket.

Finn-Arne Egeness, analytiker i Nordea. Foto: Kjersti Kvile Foto: KJERSTI KVILE

Gevinst for flåten

I år ble 43 prosent av den norske torskekvoten landet fersk i Norges Råfisklag fra januar til mai. Årets sesong ga hele fire rekorder. Fangstverdien var rekordhøy, i tillegg var prisen per kilo rekordhøy. Prisøkningen per kilo torsk sammenliknet med fjoråret har heller aldri vært høyere enn i år.

En fjerde rekord var den store prisforskjellen mellom fersk og fryst torsk. Prisøkningen ga en umiddelbar gevinst for flåten.

Fordi det typisk tar lengre tid for fiskeindustrien å overføre prisveksten til kunder nedstrøms i verdikjeden, er prisveksten mer krevende for industrien.

Årets sesong

Vinterfisket etter torsk ble avsluttet første mai. Tall fra Norges Råfisklag viser at det ble landet 164.000 tonn fersk torsk med en snittpris på 36,4 kroner per kilo sløyd og hodekappet torsk i årets fire første måneder.

Det er den høyeste prisen som noen gang er registrert og en prisoppgang på hele 53 prosent fra samme periode i fjor. Aldri før har prisoppgangen fra en sesong til en annen vært større, verken i prosent eller i absolutte kroner.

Verdi

I vinter ble det landet fersk torsk for over fire milliarder norske kroner i Råfisklaget.

Hvis vi inkluderer fryst torsk, var omsetningen på 5,5 milliarder. Aldri før har verdien vært større. Rekordverdien kommer fordi etterspørselen etter torsk har økt de siste årene, samtidig som verden har åpnet opp igjen etter koronaen, slik at etterspørselen i restaurantsegmentet også har økt.

Parallelt har inflasjonen og matvareprisene steget betydelig etter pandemien og krigen i Ukraina. Et annet forhold er usikkerheten rundt tilførselen av russiskfanget torsk etter den russiske invasjonen av Ukraina. Næringens forventninger til lavere kvoter neste år har også påvirket prisbildet.

Rekorder for fryst

Årets torskekvote er omtrent identisk med fisket i fjor. Landingsvolumet av fersk torsk falt med to prosent. Landingene av fryst torsk økte imidlertid med 11 prosent.

Til tross for økte landinger av fryst torsk var prisdifferansen mellom fersk og fryst råstoff rekordstor. I april var førstehåndsprisen på fryst torsk 12 kroner høyere enn for fersk, det dobbelt av snittet fra 2019 til 2021.

Den store prisdifferansen kan ha påvirket de strategiske valgene i næringen.

Eksport

Hva har skjedd med torsken som ble fisket i vinter? Handelsstatistikken gir ikke hele bildet, fordi det i flere produktkategorier er betydelig avstand i tid mellom innkjøp av råstoff og salg av ferdigprodukter.

Per første mai hadde norske fartøy totalt fisket tre prosent mindre torsk enn på samme tid i fjor. Analyser av handelsstatistikken fra Sjømatrådet per første mai viser at det kun er eksporten av fryst torsk og saltfisk som har økt målt i eksportert mengde.

For alle andre kategorier var det en nedgang. Eksporten av skreimerket torsk falt med to prosent, identisk med nedgangen i landingsvolumet av fersk torsk i Råfisklaget i vinter.

Fryst filet

Størst nedgang i eksporten målt i mengde rund vekt var det for fersk torsk og fryst torskefilet. Eksporten av fryst filet har falt med hele 30 prosent.

I produktkategorien er det særlig fryste torskefileter i blokk som faller, med en nedgang på 40 prosent. Til tross for lavere volum har prisen falt med hele 17 prosent. Det er eksporten til Storbritannia og Sverige som stuper, mens eksporten til Spania og Portugal øker.

Dermed er det relevant å spørre om bortfallet av bærekraftsmerket MSC for torsken fisket innenfor 12 nautiske mila rammer kategorien hardt. Typisk er både britene og svenske opptatt av MSC-merkingen, mens det ofte har mindre betydning på den iberiske halvøy.

En suksess

Til tross for gjenåpningen av samfunnet etter pandemien, falt eksportvolumet av skreimerket torsk i vinter. Skreien satt imidlertid prisrekord med 53 kroner per kilo, den forrige rekorden var på 48 kroner per kilo fra 2020.

Hittil i år har skreien stått for fire prosent av det totale eksportvolumet av torsk målt i mengde rundt vekt. Selv om eksportvolumet er relativt begrenset, er det grunn til å kalle produktkategorien en suksess, fordi man evner å løfte torsken inn i en kategori med høy betalingsvilje.

De store vinnerne

Veksten i eksporten av fryst, sløyd og hodekappet torsk må sees i sammenheng med økte landinger av fryst torsk. Veksten er høyere enn økningen i landingsvolumet, trolig på grunn av store landinger mot slutten av fjerde kvartal i fjor.

Mye av denne fisken ble først eksportert i år. For saltfisk er det Portugal som står for all veksten, et marked som manglet stor saltfisk i vinter. Samtidig kan det antyde at heller ikke portugiserne tror på et fall i torskeprisen.

Fiskerne har vært de store vinnerne under vinterfisket etter torsk. Etter et godt år for mange i fiskeindustrien i fjor, sitter flere igjen med lavere marginer og et lager som må realiseres på høyere priser enn det vi har hatt i første tertial for at sesongen skal bli like god som i fjor.

Valutakursutviklingen de siste dagene og forventninger om lavere kvoter neste år, vil imidlertid kunne ha en positiv effekt på resultatene også i hvitfiskindustrien i år.