Pelagisk Forening kritiserer Fiskeridirektoratet for å bryte utredningsinstruksen for andre gang i samme sak, og mener at direktoratet ikke retter seg etter kritikk fra Regelrådet og gjennomfører høring uten å utrede konsekvensene for næringen. Kritikken fremføres i forbindelse med forslag om å redusere hvor mye bifangst som skal være lovlig i fiske med småmasket trål, som nå er ute på ny høring sammen med en rekke andre regelverksendringer.

Kritikken er ikke særlig treffende. Fiskeridirektoratet ga en utfyllende kommentar til Regelrådet som følge av uttalelsen derfra, og i svaret tilbake påpekte Regelrådet følgende:

I denne saken vurderer Regelrådet at tiltakets virkninger er begrensede og at det tilsier det utredningsinstruksen kaller en minimumsanalyse. Det innebærer likevel at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen skal besvares, men for tiltak med begrensede virkninger kan spørsmålene besvares enkelt og på en kortfattet måte.

Se for øvrig veileder til utredningsinstruksen kapittel 2. Regelrådet vurderte imidlertid at utredningen i høringsnotatet ikke oppfyller kravene i utredningsinstruksen på dette punktet for realitetsendringene som foreslås. Hadde opplysningene i brevet dere har sendt oss vært inkludert i høringsnotatet hadde det langt på vei vært tilstrekkelig for å oppfylle kravene nevnt over.

I den nye høringen er disse momentene selvsagt tatt med, og mer til. Det er påfallende at Pelagisk Forening helt ser bort fra tilleggsuttalelsen fra Regelrådet, særlig ettersom foreningen er kjent med denne uttalelsen. Fiskeridirektoratet bryter ikke med utredningsinstruksen, det er tvert imot tatt hensyn til kommentarene fra Regelrådet.