Dette innlegget er et svar til Hardanger Villfisklag som i et leserbrev tidligere i uken skriver at de krever at forvaltningen ikke åpner fisket etter brisling i 2022 i Hardangerfjorden.

For å få frem sammenhenger er det innledningsvis viktig å påpeke at brislingfisket er et strengt regulert fiskeri hvor kvoter kun er ett av flere reguleringstiltak som er fastsatt av fiskerimyndighetene for å ivareta brisling bestanden. I tillegg til kvoter, er det både fastsatt fredningstider, minstemål, begrensninger på fartøystørrelse og krav til skippers erfaring med brislingfiske.

I vestlandsfjordene, inkludert Hardangerfjorden, er det fastsatt kvoter per fjord. Fjordkvotene har vært relativt lave. Reguleringen med fjordkvoter innebærer at det ikke åpnes for et brislingfiske i Hardangerfjorden før det foreligger et kvoteråd fra Havforskningsinstituttet.

Det er Fiskeridirektoratet som bestemmer den endelige kvoten. Ved fastsettelsen av kvoten veier de biologiske hensyn tyngst og utgangspunktet for kvotefastsettelsen er rådet fra Havforskningsinstituttet. Det tas imidlertid også hensyn til næringen.

Kvoterådet fra Havforskningsinstituttet er basert på undersøkelser fra fjordtokt som er lagt tett opp til fisket. Havforskningsinstituttets undersøkelser viste at det var fullt forsvarlig å åpne for et brislingfiske i Hardangerfjorden både i 2020 og i 2021. Det knyttet seg imidlertid større usikkerhet med hensyn til hvor stor kvoten burde være. Havforskningsinstituttet la til grunn et konservativt råd på 240 tonn i Hardangerfjorden både for 2020 og for 2021 basert på en median av fangster fra 2002 til 2016. Fiskeridirektoratet satt imidlertid den endelige kvoten til 500 tonn i 2020 og til 700 tonn i 2021.

Et kvanta på henholdsvis 500 tonn og 700 tonn ligger langt nok unna toppårene i fangststatistikken og nært nok bunnårene til at Fiskeridirektoratet anser det forsvarlig å legge det til grunn disse kvotene for 2020 og 2021.

Hvorvidt det vil bli åpnet for brislingfiske i Hardangerfjorden i 2022 avhenger av rådet fra Havforskningsinstituttet.