Den nye Havfarmen til Nordlaks er et fascinerende skue, og et tegn på hvordan fremtidens fiskeoppdrett kan bli. Prosjektet kan utvikle næringen gigantiske steg videre, men samtidig er det viktig at alle som berøres får nok informasjon slik at alle blir hørt rundt plassering og videre drift. For å få til vellykket sambruk av havet må det gode forhåndsanalyser på plass.

I midten av juni kom Havfarmen hjem til Hadsel, og oppdrettsanlegget skal plasseres utenfor Ytre Hadseløya. En del fiskere, samt miljøvernerne, har stilt seg kritisk til plasseringen fordi de etter deres mening kommer i konflikt med andre næringer. Samtidig har fiskeriministeren, og resten av oppdrettsnæringen, jublet over prosjektet.

Havfarmen er den første av to slike anlegg. Konstruksjonen er 385 meter lang, 59 meter bred og skal huse opptil 10.000 tonn laks. Prisen på den er fem milliarder kroner, og den skal plasseres i et område som tidligere har vært utilgjengelige for oppdrett. 

Ved å gjennomføre et godt forarbeid kan vi i fremtiden unngå arealkonflikter.

Naturvernere har pekt på at Havfarmen kan bety mer luseproblemer, sykdommer, forurensning og rømming. Fiskerne mener anlegget er plassert i et gytefelt for kysttorsken. Nytilsatt leder for Nordland Fylkes Fiskarlag spør blant annet hvorfor det ikke har vært gjort en konsekvensanalyse i forkant av plasseringen. Han stiller seg undrende til at denne utredningen skjer først etter at anlegget er på plass.

Nordlaks mener på sin side at den nye Havfarmen vil løse problemene med både rømming og lus. De mener også de har hatt dialog med de lokale fiskerne, samt at de har utarbeidet en konsekvensanalyse i forholdene for fuglebestanden. Samtidig tar de kritikk på at de ikke har involvert fiskernes organisasjoner på en god nok måte. 

Vi er enig med lederen i Nordland fylkesfiskarlag i at det er en bakvendt måte å starte et prosjekt på ved å gjøre konsekvensanalyser til slutt. All naturlig saksgang er å begynne med en konsekvensutredning, og så fastslå om et område er egnet til ulik næringsaktivitet. Dette er også noe utviklingen av norsk fiskeri- og havbrukspolitikk lenge har fått kritikk for. Konsekvensutredninger er ikke akkurat noe som har stått høyt i kurs i fiskeripolitikken. Det påpekte blant annet Riksrevisjonen i sin rapport, som kom for to måneder siden.

Til tross for denne berettiget kritikken fra fiskerne, mener vi Havfarmen er viktig og vil ta næringen videre. Samtidig må både næring og myndighetet ta denne kritikken på alvor. Ved å gjennomføre et skikkelig forarbeid kan vi i fremtiden unngå slike unødvendige konflikter. Det er viktig, siden det fremover garantert vil bli flere slike anlegg.