Fiskerne har ønsket seg kvotefleks i torskefisket for å avbøte virkningene utbruddet av korona har skapt i markedene. En 20 prosent økning i kvoter til neste år forsterker dette behovet, men med et motsatt fortegn. Det kan være like lurt å ha en fleksibilitet i å ta noe av påfølgende års kvoter, som å gi trygghet for at fiskerne ikke mister en restkvote som utsettes til neste år.

Det er allerede åpnet for at fiskerne i de pelagiske fiskeriene kan benytte seg av inntil ti prosent kvotefleksibilitet fra ett år til et annet. Alt ligger nå til rette for å innføre kvotefleksibilitet på fartøynivå også i torskefiskeriene. Fiskeridirektoratet sier at de har klart et kvoteregister. Norges Råfisklag og Surofi arbeider med å legge til rette for å overføre restkvoter til neste år, men sier at det ikke bør åpnes for å ta noe av neste års kvoter i år.

Begrunnelsen for ikke å åpne for å fiske på neste års kvoter er at noen fiskere allerede har fisket mer enn kvoten sin i år og har fått inndratt fangst som følge av det. Det vil derfor være urettferdig om noen nå skal få mulighet til å fiske mer enn kvoten og slippe inndragning. Dette er en begrunnelse vi forstår, og som tilsier at det ikke åpnes for fleksibilitet for et overfiske av kvoter, dersom det ikke samtidig kan gis tilsvarende kompensasjon til dem som allerede har fått inndratt fangst.

Kvotefleks i fiske har lenge vært et ønske, og det er gode grunner til å si ja.

Kvotefleks i fiske har lenge vært et ønske fra fiskerne, og det er gode grunner til at det skal åpnes for det. Samtidig som det jobbes med en slik ordning, har regjeringen og et flertall på Stortinget bestemt at det skal åpnes for kjøp og salg av kvoter mellom fartøyene: En  utleie-/innleieordning gjennom opprettelse av en markedsplass. Hensikten er den samme, nemlig at fiskerne skal få større fleksibilitet i fiske. Men i motsetning til en kvotefleks mellom årene, er dette en ordning der det åpnes for at fiskere kan sitte med kvoterettigheter de ikke selv utnytter, men som de i mer eller mindre grad leier ut på permanent basis.

Nå sies det både i kvotemeldingen og i behandlingen i Stortinget at en slik leieordning ikke skal ha karakter av fast utleie, men ingenting overgår kreativiteten til fiskebåtrederne i å omgå slike politiske vedtak. Det har ikke minst ordninger for nybygging og utskifting av båter vist. Ordninger som er opprettet for å være en midlertidig hjelp, har vist seg å bli permanente, der rederier med flere båter konstant har en de skal «skifte ut».

Fiskeri- og sjømatministeren bør derfor heller prioritere å få på plass en kvotefleksordning, enn en leieordning. Den vil tjene fiskerne, fiskeindustrien og landet mer enn kvotespekulantene, som har nok boltringsrom allerede.