Regjeringen ønsker å satse på mineralutvinning på havbunnen, men nå roper Havforskningsinstituttet varsko. Forskerne i Bergen mener vi mangler nok kunnskap om økosystemene for å åpne for omfattende aktivitet på dypt hav. For norsk sjømatnæring er det helt avgjørende at kunnskapen og konsekvensene av de veivalg som tas er skikkelig fundert. Derfor må HIs synspunkt få regjeringen til å stoppe.

Spørsmålet om vi skal begynne å grave etter mineraler på havbunnen på norsk sokkel er blitt aktualisert etter at statsminister Erna Solberg (H) uttalt at vi må satse stort på havets dyp. Regjeringen tror nemlig gruvedrift på havbunnen kan bli en ny gullgruve for Norge, og skal bruke 30 millioner på å kartlegge verdiene på norsk sokkel.

Bakgrunnen er at Stortinget i 2019 vedtok havbunnsmineralloven, som åpner opp for fremtidig leting og produksjon. Dette har både miljøvernbevegelsen, men også deler av sjømatnæringen, stilt seg negativ til. De mener slik aktivitet vil plassere Norge i gruppe med de største miljøforurenserne i verden.

I en fersk høringsuttalelse er også Havforskningsinstituttet skeptisk til den kunnskapen som foreligger, og mener derfor det er uholdbart å åpne for utvinning nå. Ifølge forskerne vet vi ikke hva som vil bli sluppet ut i utvinningsprosessen. Den mangelfulle kunnskapen vil kunne få negativ betydning for sårbare bunnhabitater, bunnfisk, pelagisk fisk og sjøpattedyr.

Tilbakemeldingene fra HI må tas på alvor. Når vi ikke vet konsekvensene av slik aktivitet, er det etter vår mening uholdbart å legge til rette for slik aktivitet nå. Norge liker å se på seg selv som en havnasjon som setter bærekraft og miljø øverst på dagsorden, men i denne saken fremstår vi blant klodens miljøverstinger. Føre-var-prinsippet er et godt grunnlag å styre etter i denne saken.

Vi forstår heller ikke at slike planer harmonerer med statsministerens rolle som havmiljøets beskytter. Før jul uttalte hun også at havets ressurser er både overbeskattet og undervurdert. Derfor må verdens nasjoner samarbeide bedre for å sikre rene og produktive hav, uttalte statsministeren. Her hjemme vil hun gjøre stikk motsatt.

Altfor ofte opplever vi at skeptikerne overkjøres. Det skjedde både i Førdefjorden og Repparfjorden. Sjømaten og miljøet står igjen som de store taperne. Derfor må HIs tydelige stemme få myndighetene til å sette på bremsen. Alt som glimrer er ikke gull.