Mens regjeringen praktiserer en stykkevis og delt utvikling av havet, vil SV ha en stortingsmelding på havvindmølle-planene tilsvarende vindmøllemeldingen på land. Norges Fiskarlag ønsker seg derimot en total arealplan for bruken av havet. Etter vår mening fører regjeringens praksis til flere arealkonflikter. Det trenger vi ikke. Stortinget må derfor pålegge regjeringen i å utarbeide en helhetlig plan for hvordan vi skal bruke havområdene våre. 

Regjeringen vil før sommeren sette av opptil tre områder til havs for vindkraftutbygging. Et stort omstridt område i nord, utenfor Sørøya på finnmarkskysten, et på Utsira sørvest av Haugesund og på Søndre Nordsjøen på grensen til Danmark. I tillegg er det planer på Johan Sverdrup-feltet og ikke minst Hywind Tampen.

Et grønt lys for åpning av områdene betyr ikke nødvendigvis at det er fritt frem for å etablere vindkraftparker i områdene. Det betyr at områdene er klargjort for vindkraftutbygging. Selskapene må søke om konsesjon for at det skal bli oppstart. Konfliktene står med andre ord i kø.

Debatten rundt vindmøller til havs er ikke like betent som vindmøllene på land, men utbygging på havet kan få minst like store konsekvenser. Ikke minst for norsk fiskerinæring. SVs Lars Haltbrekken ønsker derfor at regjeringen legger frem en helhetlig plan for vindmøller til havs. Regjeringen og stortingsflertallet ønsker derimot at de enkelte sakene kan behandles i statsråd. 

Regjeringen må lage en helhetlig arealplan for havet

Kritikken mot planene i nord kan fort resultere i at finnmarkskysten blir forskånet for vindmøller. Dette mener vi likevel er en for tilfeldig arealpolitikk, noe som også er utgangspunktet bak vurderingene til SV. Opposisjonspartiet mener nemlig regjeringen må ta lærdom av vindprosjektene på land, som nettopp er blitt satt inn i en helhetlig melding

Norges Fiskarlag deler Haltbrekkens skepsis til dagens arealpolitikk. Organisasjonen går likevel lenger enn SV, og mener at det må på plass en stortingsmelding om samlet arealbruk til havs før en kan begynne å sette av områder til for eksempel havvindmølleparker eller havoppdrett. – Ting må ses i sammenheng. Det er et stort press på sjøarealene fra flere næringer. Derfor trenger vi en stortingsmelding som ser på alle typer arealbruk, er kravet fra fiskerne.

Etter vår mening er kravet fra SV både legitimt og klokt. Likevel tror vi det vil være mer fornuftig å følge Norges Fiskarlags krav om en mer overordnet arealplan. Vi må se havet under ett. Regjeringen, som er så opptatt av å skape en havpolitikk for fremtiden, burde også sett dette. Et godt samspill mellom ulike næringer er helt avgjørende, og da kan vi ikke behandle arealplaner for vindmøller, oppdrett, fiske, olje og gass stykkevis og delt.