Dersom det stemmer at kvinner er velkomne på alle plan i fiskerinæringen, må det også vises i praksis. Da nytter det ikke med en og annen gallionsfigur i et og annet styre. Det må jobbes systematisk, fra grasrota.

Fiskeribladet hadde nylig en temaserie der vi satt søkelys på kvinneandelen i fiskerinæringen. Den er skuffende lav og står langt tilbake, sammenlignet med andre tidligere mannsdominerte næringer, som for eksempel olje- og gass næringen. En titt inn i styrerommene på alle nivåer i en stor og mektig organisasjon som Norges Fiskarlag, kan minne om hvordan det var i mange næringer på 1950–60 tallet. Kun menn, ganske lik i alder og bakgrunn. Menn rekrutterer hverandre.

Norges Fiskarlag har ingen kvinner i sitt landsstyre. Norges Råfisklag har ingen kvinner i styret. Sjømat Norge hadde ingen kvinner i styret så sent som i 2009. I dag er fire av 11 styremedlemmer kvinner. Det viser at kvinnene er der, og vil være med dersom de gis muligheten.

Lav kvinneandel forklares ofte med at det er så få kvinnelige fiskere og at det er naturlig at det gjenspeiles i styrer og verv. Men kvinner har ikke vært fraværende i næringen, selv om de ikke har vært på havet. De har fylt og fyller andre viktige funksjoner. Fiskerinæringen består ikke bare av fangstleddet. På landsiden og markedssiden er kvinneandelen høy. Det bør gjenspeiles i verv og administrasjon.

En annen forklaring på manglende kvinnedeltagelse, har vært at de selv ikke ønsker verv. Årsaken kan også være at de ikke blir gitt muligheten. Kvinner må oppfordres til å starte i lokallagene, deretter kan de velges videre oppover i systemet.

Fiskeripolitikken starter med organisasjonene, og politikk er makt. Derfor er det viktig at fiskeriorganisasjonene ikke er så homogen som de er i dag.

Det er fremdeles flest mannlige fiskere, men kvinnene finnes. Unge jenter søker seg til fiske og fangst. Da er det viktig å legge fram de mulighetene som tross alt finnes om bord, for ungdommer av begge kjønn.

Etter at Fiskeribladet skrev en rekke saker om hvordan det står til med kvinneandelen i næringen, satt fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen i gang med å utarbeide en strategi for å bedre likestilling i fiskerinæringen.

På årets kvinnedag er det viktig å minne om at ikke alle yrker er så likestilte som man kunne ønske seg. Og at holdninger kan være blant de største hindringene.