Fjoråret avslørte at sjømatnæringen har en vei å gå for å legge til rette for at begge kjønn kan skape seg en fremtid i bransjen. For få kvinner velger en blå fremtid, og de som bestemmer seg for en slik yrkesvei, møter utfordringer de burde vært foruten. Det er derfor gledelig å registrere at rekrutteringskvotene i år skal fordeles likt mellom kjønnene. Det er også flere spennende likestillingsprosjekter på gang, noe som kan føre til en nødvendig holdningsendring.

I 2021 var det mye oppmerksomhet rundt likestilling i næringen, mye på grunn av en del uheldige trakasseringshistorier. Holdningene blant mange menn har rett og slett vært til hinder for å få en jevnere kjønnsrekruttering, og håpet er at de forferdelige episodene tross alt vil føre noe godt med seg.

Regjeringen har allerede tatt to grep. Først ble det satt av midler til såkalte likestillingsprosjekt i fiskeri og havbruk, dernest er kvinner blitt langt høyere prioritert i fiskerireguleringene enn tidligere.

Forslaget om å fordele tre rekrutteringskvoter til kvinner og tre til menn er klokt. Det er også positivt at søkergrensen er 40 år for kvinner, og ikke 30 som for menn. Vi vet at kvinner kommer senere inn i yrket blant på grunn av svangerskapsavbrekk. Ulik aldersgrense kan derfor bidra positivt til å sikre jevnere kjønnsfordeling.

Samtidig har regjeringen en jobb å gjøre når de skal fordele de 1,5 millioner kronene i likestillingsmidler som er bevilget. Det er kommet inn 22 søknader til prosjekter som også kan føre til endring. De omfatter en rekke ulike tiltak, som for eksempel etablering av nettverk for kvinnelige fiskere, rekrutteringstiltak og holdningsskapende arbeid.

Vi tror det bør være en spesiell vektlegging av holdningsskapende tiltak, noe det dessverre er behov for. Det så vi med all tydelighet da Norges Fiskarlag ikke evnet å endre seg i takt med tiden. Ikke én kvinne ble valgt inn i styre og stell på landsmøtet i fjor.

I motsatt ende har vi organisasjonen «Hun Fisker», et tiltak som har bidratt mer positivt i debatten og et generelt et stemningsskifte i bransjen. Blant annet har det ført til flere kvinner er valgt inn i lokalstyrene i Fiskebåt. Det er det på tide, siden fiskerinæringen trenger alle de flinke hodene de kan få – uavhengig av kjønn og alder.