Opposisjonspartiene kapper om å tilby kystfolket billigere, til og med gratis, fergeturer. Fergeprisene er altfor høye, men etter vår mening har politikerne null troverdighet i denne saken. Det er underlig at så mange biter på limpinnen, når vi hører hvordan kostnadsinndekningen skal skje. Gratis ferger er valgflesk som ikke er mulig å gjennomføre.

For å avklare det med en gang: Vi mener fergeprisenes utvikling de siste årene er svært kritikkverdige og at de i dag er altfor høye. Men derfra til å si at fergene skal bli gratis, er et stort skritt. Vi har dessverre heller ingen tro på at det noen gang vil skje.

Både veiene og fergene våre er inndelt etter hvem som har ansvaret for dem: staten har ansvaret for fergene på riksveiene, mens fylkeskommunen har ansvaret for fergene på fylkesveiene. Ifølge Statens vegvesen er 94 av fergesambandene fylkeskommunale, mens 16 fergesamband er riksveiferger.

Staten vil at fylkesdrevene ferger blir skiftet ut med elferger, noe som er svært kostbart. Fylkene har derfor krevd større overføringer for staten, noe de ikke har fått. Dermed har fylkene sett seg nødt til å skru opp prisene. Dette har spesielt gått utover fergefylkene Nordland og Møre og Romsdal.

Vi forstår protestene mot de høye prisene. Dessverre er utviklingen helt i tråd med den sentraliseringen vi har sett i samferdselssektoren de siste årene. Det er de sentrale strøkene som har stukket av med de store bevilgningene, mest på grunn av såkalte samfunnsøkonomiske vurderinger. Det vil i praksis si at de urbane strøkene prioriteres.

Fylkene har i dag svært trange budsjetter, og svært lite i frie inntekter. Derfor må det økte statlige bevilgninger til, og det er på tide å justere bevilgningene slik at samfunn med viktig næringsvirksomhet blir prioritert. Ikke minst er dette viktig for sjømatsektoren.

Siden det er valgår i år, er politikerne ivrige med å åpne lommeboken. Noen har den vidåpen, men det er langt fra farge valgløfter til reell politikk når en kommer i posisjon. Spesielt blir det problematisk når Senterpartiet lover at alle ferger og båttransport med under 100.000 passasjerer skal bli gratis. De andre strekningene skal få halvert pris.

Sp skal dekke inn kostnadene ved å kutte konsulentbruken i andre deler av offentlig sektor. En veldig enkel løsning på et stort problem, og vi tror Sp også innser at det ikke er så enkelt å omfordele offentlige midler. Spørsmålet er også om det er riktig å gi noen gratis ferger, andre ikke.

Arbeiderpartiet ber derimot om en total gjennomgang av fergebevilgningene for på sikt å halvere prisene. Aps innfallsvinkel er både den mest realistiske og klokeste. Forhåpentlig vil et slikt forslag resultere i reduserte fergepriser til det beste for Distrikt-Norge.

Fergeforslagene

Arbeiderpartiet forslag:

Stortinget ber regjeringen om å så raskt som mulig komme tilbake til Stortinget med en varig løsning for å halvere fergetakstene ved riksveg- og fylkesvegferjesamband, samt om å senke inngangskostnaden for å kunne benytte AutoPass. Løsningen skal finnes i dialog med fylkeskommunene og halveringen skal finansieres av staten.

Senterpartiets forslag:

1. Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratis ferge – og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

2. Stortinget ber regjeringen halvere ferge – og hurtigbåtprisene for de resterende ferge og hurtigbåtene.

3. Stortinget ber regjeringen innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.

4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet langs kysten kan sikres og forbedres.

5. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

6. Stortinget ber regjeringen sette ned forskuddsbeløpet for innbetaling til AutoPASS for ferge til 200 kroner.

Fremskrittspartiets forslag:

Bruke 1,5 milliarder kroner for å halvere fergekostnadene på riks- og fylkesferger som en del av krisepakken.