Alle politiske partier unntatt Rødt, går inn for vindkraftutbygging til havs. Det skjer uten at det er gjort gode analyser av konsekvenser, nytteverdi og totaløkonomi. Hvor mye lyd fisk og yngel tåler og hva vil skje med sjøfugl om det kommer gigantiske vindmøller til havs, er noe av det man ikke vet nok om.

Naturen er sammensatt og finstemt med sammenhenger vi nødvendigvis ikke kjenner til i dag.

Det største argumentet for vindmøller til havs synes å være nye arbeidsplasser og en enighet om at vi trenger mer fornybar energi. Målet er å elektrifisere sokkelen for å kunne eksportere gassen til andre land, som brenner den i stedet for oss. Dernest for å produsere mer strøm til et i første omgang europeisk marked. Nye industriarbeidsplasser er viktig, men det må ikke trumfe alt annet.

I dag dekker vannkraft over 60 prosent av Norges energibehov. Nesten all norsk kraftproduksjon, 96 prosent, kommer fra cirka 1500 vannkraftverk, og nye konsesjoner gis. Vindkraft utgjør altså en svært liten del av det norske energiforbruket i dag. Men utviklingen går fort, og andelen vil nok øke. Spørsmålet blir hvilken pris vi er villige til å betale.

Vindmølleparker på land har allerede gjort store, uopprettelige skader i norsk natur. Folk har demonstrert og engasjert seg.

Sinnet blir ikke mindre av at eierne gjerne er store, internasjonale konserner, som høster godt av norsk statsstøttet utbygging.

Vindkraftanlegg lager vedvarende støy under vann. Dette kan påvirke bestander negativt, ikke minst pelagiske arter, men det kan også føre til andre, ukjente og uopprettelige konsekvenser.

Vi så hvordan fiskerinæringen ble overkjørt under utbyggingen av Hywind Tampen i Nordsjøen og frykter lignende arealkonflikter vil oppstå andre steder.

Samtidig har vi også sett at det nytter å opplyse og protestere. Tidligere i år sa regjeringen nei til å utvide konsesjon til Havsul 1 for vindkraftutbyggingen rett utenfor de fiskerike Mørebankene.

Det skyldes ikke bare motstanden mot vindkraft på land og i kystnære områder, men også grundige svar på høringsuttalelser fra blant annet fiskerinæringen. Det er på tide at faktabasert kunnskap tar styringen og ikke minst er det viktig at fiskerne tar seg bryet med å sette seg inn i saken og sier tydelig ifra hva de mener. Og det regner vi med at fiskerne klarer.