Dette kom også tydelig frem da vår første nettverkssamling i «Innovasjon og utvikling i fiskeflåten – fra fartøy til marked» ble gjennomført.

Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea Foto: Fridgeir Walderhaug

NCE Blue Legasea og Møreforsking mener at en nøkkelfaktor for å lykkes med å øke verdien på marint råstoff er å involvere fiskere i de ulike prosessene i verdikjeden på land.

Ved å arrangere faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, omsetningssystemet, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser, ønsker vi å bidra til økt samhandling.

Kari Lisbeth Fjørtoft, seniorrådgiver Møreforsking. Foto: Møreforsking

Vi kan ikke vite hva andre ønsker fra oss, og andre kan ikke vite hva vi kan tilby hvis vi ikke snakker med hverandre. Mangel på kommunikasjon kan føre til både misforståelser, og at vi går glipp av viktig innovasjon og verdiskaping.

For å bidra til tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi derfor invitert til dialog mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet.

Viktige, små tilpasninger

Fiskerne har de beste detaljkunnskapene og forutsetninger for å vite hva som kan fungere om bord. Derfor er det viktig å ta fiskerne med tidlig i planleggingsfasen når nye fiskefartøy og nye fabrikker skal utformes.

Produksjons- og markedskrav må også kommuniseres til fiskerne. Små, enkle tilpasninger om bord kan føre til at verdier blir økt i stedet for tapt på grunn av manglende kommunikasjon.

Ved å slippe hverandre inn i bedriftene, og snakke sammen, kan vi skape større forståelse for hverandres hverdag og slik lære av hverandre. Når kunnskap deles, legger vi grunnlaget for at vi kan skape forbedringer i hele verdikjeden. Det skjer noe nytt hele tiden, både innenfor utvikling av redskap, teknologi og på markedssiden. Fiskerne som deltok på vår første samling, var tydelige på at de ønsker å tilegne seg mer kunnskap fra verdikjeden på land som de kan ta med seg om bord.

Tilpasninger om bord kan føre til at verdier blir økt i stedet for tapt på grunn av manglende kommunikasjon. Hos Brødrene Sperre fikk fiskere viktig kunnskap om produksjons- og markedskrav. Foto: Janita Arhaug

Motivasjon er nøkkelen

Å arrangere møteplasser for informasjonsutveksling og kompetanseutvikling er sentralt for oss som arbeider med å øke verdien av råstoffet. Riktig kunnskap og holdninger er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Vi opplever at rederiene har tatt godt imot dette tilbudet for sitt mannskap. Vi har også blitt tatt imot med åpne armer av verdikjeden i land som ønsker å dele sin kunnskap og erfaringer med fiskerne.

Store verdier restråstoff fra hvitfisk blir ikke tatt vare på fordi det mangler økonomiske motiveringsfaktorer, kapasitet, plass og mangel på gode teknologiske løsninger om bord. En måte å øke utnyttelsesgraden på, er å involvere mannskapet mer. De fleste fiskere er ikke klar over at svømmeblærer er en høyt elsket matskatt i Asia, de har vel kanskje ikke noe forhold til svømmeblære i det hele tatt. At det finnes verdier i fisken utenom fiskekjøttet, må vi fortelle mer om.

Det er ingen tvil om at også fiskeflåten må bli mer markedsorienterte. Når fiskerne får vite hva industrien trenger, og at det er mer penger å hente ved å justere bearbeidingen om bord og utnytte mer av fisken, kan de bli mer motivert til å gjøre de endringene som trengs.

De gode idéene

I løpet av vår samling ble flere gode idéer diskutert, både for å forbedre arbeidet om bord, men også for å sikre at industrien på land får råstoff av riktig kvalitet. Dette er ideer som vi tar med oss videre.

Nå gleder vi oss til vi skal lenger ut i verdikjeden og lære mer om markedet. Sammen med fiskerne som deltar på samlingene våre skal vi i 2022 besøke fiskemarkeder og oppleve sjømatmessa i Barcelona. Da blir det helt sikkert flere idéer som kommer på blokka.