Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til at for å kunne imøtekomme industrien, ser utvalget følgende relevante muligheter når det gjelder å hente kvantum til ferskfiskordningen for å gi den lengre varighet i 2020:

  • Overføre ubrukt kvantum fra avsetning til kvotebonus levendelagring.
  • Overføre ubrukt kvantum fra avsetningen til rekreasjon, fritids og turistfiske. På bakgrunn av koronasituasjonen legges det til grunn at det er landet beskjedne kvantum fra turistfiskenæringen i forhold til tidligere år.
  • Forskuttering av kvote for 2021

«Det vises til at det er annonsert betydelig kvoteøkning for torsk i 2021. Arbeidsutvalget konstaterer at også Øst- og Vest-Finnmark regionråd på vegne av de respektive kystsamfunn er på banen og argumenterer for at ferskfiskordningen tilføres kvantum slik at aktiviteten kan holdes oppe i en utvidet periode mot årsskiftet», heter det i innspillet fra Fiskarlaget Nord.

Arbeidsutvalget viser ellers til Fiskarlaget Nords innspill til reguleringene for 2021 der det pekes på løsninger som bidrar til å unngå at ferskfiskordningen fiskes opp allerede tidlig i november, med påfølgende diskusjoner om nye overføringer av kvantum.