Styret i Fiskarlaget Nord viser til reguleringsdokumentene til torskefisket for 2021 som nå er publisert. Det vises videre til følgende relevante oversendelser fra Fiskarlaget Nord til Fiskeridirektoratet knyttet til torskereguleringene for 2021:

Om en del av de spørsmålsstillinger Fiskeridirektoratet ber om innspill på finner styret grunn til å tydeliggjøre angående Nords politikk og vurderinger. De tidligere uttalelser suppleres med følgende:

Økning av ferskfiskbonus

Økningen på 20 % for ferskfiskordningen som foreslås er i takt med den generelle kvoteøkningen for 2021. Styret kan prinsipielt støtte at det gjøres et fast prosentvis trekk til avsetninger, som bidrar til forutsigbarhet, ikke minst i tider med kvotenedgang.

Det bemerkes samtidig at fisket på ordningen ikke reguleres målrettet for å oppfylle intensjoner om å stimulere til høstfiske og aktivitet ut året. Dette nevnes da det grunnleggende bør være en målsetting å begrense avsetninger og bruk av særordninger.

Differensiering av ferskfiskordningen og levendebonus på størrelsesgrupper

Styret konstaterer at Fiskeridirektoratet ikke foreslår å differensiere avsetningene til ferskfiskordningen og levendebonus på størrelsesgrupper. Anmodningen om å dele inn ordningene i +/- 21 meter gjentas, dette for å bidra til et fiske som i større grad svarer til de omforente fordelingsnøkler.

Med økning av kvantum til ferskfiskbonusen i 2021 vil grunnene som taler for å differensiere ordningen på størrelsesgrupper bli desto mer framtredende. Det påpekes at adgangen til å fiske etter ferskfiskbonus med to grunnkvoter av sei bidrar til en urimelig favorisering av en flåtegruppe i forhold til adgang til ferskfiskbonusen.

Fangst som skal utløse ferskfiskbonus

Det vises til tidligere reguleringsinnspill om dette. Det må unngås at ferskfiskbonusen reguleres slik at den stimulerer til høyintensivt fiske, gjerne etter småfisk og på bekostning av kvalitet. Det bør stilles krav om kvalitet for å oppnå ferskfiskbonus, hensikten med ordningen er å gi landindustrien styrkede forutsetninger.

Avsetning til kystfiskekvoten

Styret vil gjenta at fast prosentvis trekk til avsetninger kan støttes. Kvotefleksibilitet for kystfiskekvoten Det fremstår rimelig at over- eller underfiske på kystfiskekvoten trekkes eller overføres ordningen påfølgende år.

Tilleggskvote for fartøyeiere under 30 år i åpen gruppe

I forbindelse med Fiskeridirektørens forslag om at fartøy i åpen gruppe med fartøyeier på eller under 30 år skal gis en tilleggskvote på 3 tonn, finner styret grunn til å løfte frem uttalelse fra årsmøtet i Nord 2019, knyttet til spørsmål om rekruttering til fiskeryrket:

«Det og må være fokus og på situasjon for fiskere i åpen gruppe som hverken er i posisjon til kvotetillegg ved å være under 30 år eller kystkvotetillegg. Av hensyn til heltidsfiskeren i åpen gruppe bør det i forlengelsen av de tiltak som foreslås vurderes å skille kvotemessig mellom såkalte A og B fiskere. Rekruttering av kvinner inn i næringa bør gis større fokus enn i dag, med virkemiddeltiltak der det er hensiktsmessig.»

Lengde begrensinger eventuelt bruksbegrensninger for fiske innenfor fjordlinjene

Styret mener prinsipielt diskusjon om kysttorskvern må angripes som beskrevet i ovennevnte brev datert 18.oktober 2020 «Regulering 2021 – bestilling fra departementet».

Når det gjelder reguleringen av den mindre kystfiskeflåten, så må denne gjenspeile at dette er et flåteledd som er avhengig av å kunne fiske på de kystnære fiskefeltene. Dette henger sammen med aksjonsradius og sikkerhetsbetraktninger. Styret kan ikke støtte en endring av lengdegrensen for adgang til å fiske innenfor fjordlinjene til 11 eller 14 meter.

Ut ifra situasjon knyttet til kysttorsken, kjent kunnskap på området og hvordan fisket kystnært gjennomføres i dag, stilles det spørsmål ved om bruksbegrensninger i torskefisket for den minste flåten er det tiltak som skal prioriteres. Det påpekes igjen at dette gjelder den flåten som har minst mulighet til å oppsøke fisket mer distansert fra kysten.

Bør fartøy på eller over 21 meter største lengde gis begrensninger til fiske innenfor grunnlinjen hele eller deler av året

Det vises til at styret i Fiskarlaget Nord tidligere har tatt til orde for oppheving av unntaket for flåten over 21 meter i kysttorskvern bestemmelsen.

Når eventuelle reguleringsmessige grep skal vurderes, og ulike tiltak skal avveies mot hverandre, er det relevant å ha med seg at den største kystfiskeflåten har større mulighet til å oppsøke fisket også utenfor de mest kystnære fiskefeltene.

Styret vil avslutningsvis påpeke at de tallene Fiskeridirektoratet viser til i forhold til fangstandeler av torsk flåten over 21 meter tar innenfor grunnlinjen, bør betraktes som minimumsanslag. Det vises til for eksempel til det fisket som foregikk innenfor grunnlinjen i sommer, i utgangspunktet etter hyse, som bidrog til at Nord ba om å få endret reguleringen av kysttorskvernet.